Det finns en MEDELSVENSSON snobbism i Amerika som lovordar allt på offentliga televisionen och föraktar allt på den kommersiella nätverk som en gissel


det-finns-medelsvensson-snobbism-i-amerika-som-lovordar-allt-på-offentliga-televisionen-och-föraktar-allt-på-den-kommersiella-nätverk-som-gissel
henry fairliedetfinnsmedelsvenssonsnobbismamerikasomlovordaralltoffentligatelevisionenochfraktardenkommersiellanätverkgisseldet finnsfinns enen medelsvenssonmedelsvensson snobbismsnobbism ii amerikaamerika somsom lovordarlovordar alltallt påpå offentligaoffentliga televisionentelevisionen ochoch föraktarföraktar alltallt påpå denden kommersiellakommersiella nätverknätverk somsom enen gisseldet finns enfinns en medelsvenssonen medelsvensson snobbismmedelsvensson snobbism isnobbism i amerikai amerika somamerika som lovordarsom lovordar alltlovordar allt påallt på offentligapå offentliga televisionenoffentliga televisionen ochtelevisionen och föraktaroch föraktar alltföraktar allt påallt på denpå den kommersielladen kommersiella nätverkkommersiella nätverk somnätverk som ensom en gissel

Gud är den universella substansen i befintliga saker. Han omfattar allt. Han är källan till allt väsen. I honom finns allt som är.Misstro mannen som finner allt bra, mannen som finner allt ont och ännu mer den man som är likgiltig för allt.Jag avskyr krig och ser det som den största gissel för mänskligheten.Karma är gudar sätt att visa att han ser är allt och att det finns konsekvenser för allt som du gör... Bra och dåliga.Så småningom kommer du att förstå att kärleken läker allt, och kärlek är allt som finns.Allt händer av en anledning... det finns en lärdom att dra med allt som händer.