Det finns ingen planering. På natten är det riktigt bra, det är eufori och om det inte är så stor att det finns alltid i morgon kväll. Det var hans inställning.


det-finns-ingen-planering-på-natten-är-det-riktigt-bra-det-är-eufori-och-om-det-inte-är-så-stor-att-det-finns-alltid-i-morgon-kväll-det-var
detfinnsingenplaneringnattenärdetriktigtbraeuforiochomintestorattalltidmorgonkvällvarhansinställningdet finnsfinns ingeningen planeringpå nattennatten ärär detdet riktigtriktigt bradet ärär euforieufori ochoch omom detdet inteinte ärså storatt detdet finnsfinns alltidalltid ii morgonmorgon kvälldet varvar hanshans inställningdet finns ingenfinns ingen planeringpå natten ärnatten är detär det riktigtdet riktigt bradet är euforiär eufori ocheufori och omoch om detom det intedet inte ärinte är såär så storså stor attstor att detatt det finnsdet finns alltidfinns alltid ialltid i morgoni morgon kvälldet var hansvar hans inställning

Det finns ingen handling så stor som förlåtelse. Och det finns inget så bra som att vara snäll.Det finns varken dåtid eller framtid. Det finns bara nu. I går var nu när du upplevde det, och i morgon kommer också att vara nu när du upplever det.Kär är den som är obegränsad. Det finns ingen början och inget slut på det. Ingen före och ingen efter. Kärlek alltid var, alltid är, och kommer alltid att vara...Om det inte fungerar i dag finns det alltid i morgon... om det inte fungerar i morgon finns det alltid en annan lösning.Det finns ingen förklädnad som kan dölja kärlek för lång när den finns, eller simulera det var det inteAlltid komma ihåg att det finns bra saker om dig, och det finns gott om bra saker du kan göra med ditt liv om du inte ger upp.