Det finns Hell i Hej och god i Adjö. Det är därför du inte ska vara rädd för adjö, men försiktig med hello.


det-finns-hell-i-hej-och-god-i-adjö-det-är-därför-inte-ska-vara-rädd-för-adjö-men-försiktig-med-hello
detfinnshellhejochgodadjärdärfrinteskavararäddfradjmenfrsiktigmedhellodet finnsfinns hellhell ii hejhej ochoch godgod ii adjödet ärär därfördärför dudu inteinte skaska varavara räddrädd förför adjömen försiktigförsiktig medmed hellodet finns hellfinns hell ihell i heji hej ochhej och godoch god igod i adjödet är därförär därför dudärför du intedu inte skainte ska varaska vara räddvara rädd förrädd för adjömen försiktig medförsiktig med hellodet finns hell ifinns hell i hejhell i hej ochi hej och godhej och god ioch god i adjödet är därför duär därför du intedärför du inte skadu inte ska varainte ska vara räddska vara rädd förvara rädd för adjömen försiktig med hellodet finns hell i hejfinns hell i hej ochhell i hej och godi hej och god ihej och god i adjödet är därför du inteär därför du inte skadärför du inte ska varadu inte ska vara räddinte ska vara rädd förska vara rädd för adjö

Adjö läroböcker, hej textning. Adjö klassrum, hej strand. Adjö gymnastikskor, hej flip flops. Adjö skola, hej sommaren 2012.
adjö-läroböcker-hej-textning-adjö-klassrum-hej-strand-adjö-gymnastikskor-hej-flip-flops-adjö-skola-hej-sommaren-2012
Den enda tröst att säga adjö till någon du tycker är strimma av hopp om att en dag efter det adjö kommer det att finnas en annan hej.
den-enda-tröst-att-säga-adjö-till-någon-tycker-är-strimma-av-hopp-om-att-dag-efter-det-adjö-kommer-det-att-finnas-annan-hej
Säg adjö till Pat, säger adjö till Jack och säga adjö till dig själv, eftersom du är en trevlig kille. -Marilyn Monroe
säg-adjö-till-pat-säger-adjö-till-jack-och-säga-adjö-till-dig-själv-eftersom-är-trevlig-kille
Det är dags att säga adjö, men jag tror farväl är ledsen och jag skulle mycket hellre säga hej. Hej till ett nytt äventyr.
det-är-dags-att-säga-adjö-men-jag-tror-farväl-är-ledsen-och-jag-skulle-mycket-hellre-säga-hej-hej-till-ett-nytt-äventyr
Jag vill vara din favorit hej och hårdast adjö
jag-vill-vara-din-favorit-hej-och-hårdast-adjö
Jag vill vara din favorit hej och hårdast adjö.
jag-vill-vara-din-favorit-hej-och-hårdast-adjö