Det finns egentligen bara två krav när det gäller att utöva. En är att du gör det. Den andra är att du fortsätter att göra det.


det-finns-egentligen-bara-två-krav-när-det-gäller-att-utöva-en-är-att-gör-det-den-andra-är-att-fortsätter-att-göra-det
jennie branddetfinnsegentligenbaratvåkravnärdetgällerattutvaärgrdetdenandrafortsättergradet finnsfinns egentligenegentligen barabara tvåtvå kravkrav närnär detdet gällergäller attatt utövaär attatt dudu görgör detandra ärär attatt dudu fortsätterfortsätter attatt göragöra detdet finns egentligenfinns egentligen baraegentligen bara tvåbara två kravtvå krav närkrav när detnär det gällerdet gäller attgäller att utövaen är attär att duatt du gördu gör detden andra ärandra är attär att duatt du fortsätterdu fortsätter attfortsätter att göraatt göra detdet finns egentligen barafinns egentligen bara tvåegentligen bara två kravbara två krav närtvå krav när detkrav när det gällernär det gäller attdet gäller att utövaen är att duär att du göratt du gör detden andra är attandra är att duär att du fortsätteratt du fortsätter attdu fortsätter att görafortsätter att göra detdet finns egentligen bara tvåfinns egentligen bara två kravegentligen bara två krav närbara två krav när dettvå krav när det gällerkrav när det gäller attnär det gäller att utövaen är att du görär att du gör detden andra är att duandra är att du fortsätterär att du fortsätter attatt du fortsätter att göradu fortsätter att göra det

Det finns bara två alternativ när det gäller engagemang; du antingen i eller du är ute. Det finns inget sådant som livet i-mellan.Det finns bara två alternativ när det gäller engagemang, du är antingen i eller du är ute. Det finns inget sådant som livet i mellan.Det finns två sätt att utöva en styrka: en är att trycka ner, den andra drar upp.Veteraner fortsätter att få den korta änden av pinnen när det gäller denna administration.För varje fel, det finns ett alternativ tillvägagångssättet. Det gäller bara att hitta den. När du kommer till en vägspärr, ta en omväg.Verkligen, när det gäller homosexuellas rättigheter, det finns två krig pågår. Det första kriget är politisk. Men kulturkrig är över.