Det finns bara ett sätt att lösa det påstådda krisen i urholkning av


det-finns-bara-ett-sätt-att-lö-det-påstådda-krisen-i-urholkning-av-familjevärderingar-och-det-är-att-få-ända-ner-till-roten-av-problemet
detfinnsbaraettsättattlsadetpåståddakrisenurholkningavfamiljevärderingarochärändanertillrotenproblemetdet finnsfinns barabara ettett sättsätt attatt lösalösa detdet påståddapåstådda krisenkrisen ii urholkningurholkning avoch detdet ärär attatt fåfå ändaända nerner tilltill rotenroten avav problemetdet finns barafinns bara ettbara ett sättett sätt attsätt att lösaatt lösa detlösa det påståddadet påstådda krisenpåstådda krisen ikrisen i urholkningi urholkning avoch det ärdet är attär att fåatt få ändafå ända nerända ner tillner till rotentill roten avroten av problemetdet finns bara ettfinns bara ett sättbara ett sätt attett sätt att lösasätt att lösa detatt lösa det påståddalösa det påstådda krisendet påstådda krisen ipåstådda krisen i urholkningkrisen i urholkning avoch det är attdet är att fåär att få ändaatt få ända nerfå ända ner tillända ner till rotenner till roten avtill roten av problemetdet finns bara ett sättfinns bara ett sätt attbara ett sätt att lösaett sätt att lösa detsätt att lösa det påståddaatt lösa det påstådda krisenlösa det påstådda krisen idet påstådda krisen i urholkningpåstådda krisen i urholkning avoch det är att fådet är att få ändaär att få ända neratt få ända ner tillfå ända ner till rotenända ner till roten avner till roten av problemet

Det finns ett enkelt sätt att lösa brottet problemet: lyda lagen; straffa dem som inte gör det.Tron att det bara finns en sanning, och att själv är i besittning av det, är roten till allt ont i världenDet finns bara så många filmer som du kan styra. Och ändå finns det filmer som jag vill se till att göra det till skärmen på ett så ärligt sätt som möjligt.Vi skrattade tills vi var tvungna att gråta, vi älskade ända ner till vår sista farväl, men under åren har vi kommer att le och påminna om bara ett ögonblick hade vi alltDet finns få saker som annonserar cant hjälpa till att lösa. Och ännu färre att reklam kan lösa på egen hand.Till en poet enbart skapandet av en dikt kan tyckas att lösa problemet med sanningen, men bara ett problem med konsten löses i poesi.