Det förflutna kan bara accepteras, det kan inte glömmas bort, redigeras eller raderas. Och det kan aldrig ändras.


det-förflutna-kan-bara-accepteras-det-kan-inte-glömmas-bort-redigeras-eller-raderas-och-det-kan-aldrig-ändras
rashida rowedetfrflutnakanbaraaccepterasdetinteglmmasbortredigerasellerraderasochaldrigändrasdet förflutnaförflutna kankan barabara accepterasdet kankan inteinte glömmasglömmas bortredigeras ellereller raderasoch detdet kankan aldrigaldrig ändrasdet förflutna kanförflutna kan barakan bara accepterasdet kan intekan inte glömmasinte glömmas bortredigeras eller raderasoch det kandet kan aldrigkan aldrig ändrasdet förflutna kan baraförflutna kan bara accepterasdet kan inte glömmaskan inte glömmas bortoch det kan aldrigdet kan aldrig ändrasdet förflutna kan bara accepterasdet kan inte glömmas bortoch det kan aldrig ändras

Det förflutna kan inte ändras, glömmas, redigeras eller raderas. Det kan bara accepteras.Det förflutna kan inte ändras, glömt, redigeras eller raderas; Det kan bara accepteras.Livet kan antingen accepteras eller ändras. Om det inte accepteras, måste den bytas ut. Om det inte kan ändras, då måste accepteras.Ändra det kan inte accepteras och accepterar vad som inte kan ändras.Det förflutna har gjort och kan inte göras ogjort, men dess framtid som kan ändras och förändringar på din nuvarande beslut.Det är bara så många stora berättelser i det förflutna som du kan känna lite om, men du kan inte veta allt, och det är där fantasin kan fungera.