Det enkla sättet att lära sig är av andras misstag. Den hårda vägen är från dina egna misstag. Den tragiska sätt är inte att lära från antingen.


det-enkla-sättet-att-lära-sig-är-av-andras-misstag-den-hårda-vägen-är-från-dina-egna-misstag-den-tragiska-sätt-är-inte-att-lära-från
bilal zahoordetenklasättetattlärasigäravandrasmisstagdenhårdavägenfråndinaegnatragiskasättinteantingendet enklaenkla sättetsättet attatt läralära sigsig ärär avandras misstagden hårdahårda vägenvägen ärär frånfrån dinadina egnaegna misstagden tragiskatragiska sättsätt ärär inteinte attatt läralära frånfrån antingendet enkla sättetenkla sättet attsättet att läraatt lära siglära sig ärsig är avär av andrasav andras misstagden hårda vägenhårda vägen ärvägen är frånär från dinafrån dina egnadina egna misstagden tragiska sätttragiska sätt ärsätt är inteär inte attinte att läraatt lära frånlära från antingendet enkla sättet attenkla sättet att lärasättet att lära sigatt lära sig ärlära sig är avsig är av andrasär av andras misstagden hårda vägen ärhårda vägen är frånvägen är från dinaär från dina egnafrån dina egna misstagden tragiska sätt ärtragiska sätt är intesätt är inte attär inte att lärainte att lära frånatt lära från antingendet enkla sättet att läraenkla sättet att lära sigsättet att lära sig äratt lära sig är avlära sig är av andrassig är av andras misstagden hårda vägen är frånhårda vägen är från dinavägen är från dina egnaär från dina egna misstagden tragiska sätt är intetragiska sätt är inte attsätt är inte att läraär inte att lära fråninte att lära från antingen

En vis man lära sig av andras misstag medan dårar lära av sina egna misstag.
en-vis-man-lära-sig-av-andras-misstag-medan-dårar-lära-av-sina-egna-misstag
Det sägs att bara en dåre lär sig av sina egna misstag, en vis man från andras misstag.
det-sägs-att-bara-dåre-lär-sig-av-sina-egna-misstag-vis-man-från-andras-misstag
Även om folk säger att du lära av sina misstag, dess de misstag som du behöver för att lära sig att hålla sig borta från.
Även-om-folk-säger-att-lära-av-sina-misstag-dess-de-misstag-som-behöver-för-att-lära-sig-att-hålla-sig-borta-från
Du kan lära stora saker från dina misstag när du inte är upptagen förneka dem
du-kan-lära-stora-saker-från-dina-misstag-när-inte-är-upptagen-förneka-dem
Du kan lära stora saker från dina misstag när du inte är upptagen förneka dem.
du-kan-lära-stora-saker-från-dina-misstag-när-inte-är-upptagen-förneka-dem
Att inte göra några misstag är inte i kraft av människan utan från sina fel och misstag det klokt och bra lära visdom för framtiden.
att-inte-göra-några-misstag-är-inte-i-kraft-av-människan-utan-från-sina-fel-och-misstag-det-klokt-och-bra-lära-visdom-för-framtiden