Det enda syftet med verksamheten är service. Det enda syftet med reklam är att förklara den tjänst som företag gör.


det-enda-syftet-med-verksamheten-är-service-det-enda-syftet-med-reklam-är-att-förklara-den-tjänst-som-företag-gör
leo burnettdetendasyftetmedverksamhetenärservicereklamattfrklaradentjänstsomfretaggrdet endaenda syftetsyftet medmed verksamhetenverksamheten ärär servicedet endaenda syftetsyftet medmed reklamreklam ärär attatt förklaraförklara denden tjänsttjänst somsom företagföretag gördet enda syftetenda syftet medsyftet med verksamhetenmed verksamheten ärverksamheten är servicedet enda syftetenda syftet medsyftet med reklammed reklam ärreklam är attär att förklaraatt förklara denförklara den tjänstden tjänst somtjänst som företagsom företag gördet enda syftet medenda syftet med verksamhetensyftet med verksamheten ärmed verksamheten är servicedet enda syftet medenda syftet med reklamsyftet med reklam ärmed reklam är attreklam är att förklaraär att förklara denatt förklara den tjänstförklara den tjänst somden tjänst som företagtjänst som företag gördet enda syftet med verksamhetenenda syftet med verksamheten ärsyftet med verksamheten är servicedet enda syftet med reklamenda syftet med reklam ärsyftet med reklam är attmed reklam är att förklarareklam är att förklara denär att förklara den tjänstatt förklara den tjänst somförklara den tjänst som företagden tjänst som företag gör

Den enda fel man bör frukta, inte kramas med syftet de ser som bäst.
den-enda-fel-man-bör-frukta-inte-kramas-med-syftet-de-ser-som-bäst
Såvitt vi kan urskilja, är det enda syftet med den mänskliga existensen att tända ett ljus i mörker bara varelse. -Carl Gustav Jung
såvitt-vi-kan-urskilja-är-det-enda-syftet-med-den-mänskliga-existensen-att-tända-ett-ljus-i-mörker-bara-varelse
Samförstånd gråa hår är en krona ära den enda syftet med respekt som aldrig kan uppväcka avund.
samförstånd-gråa-hår-är-krona-ära-den-enda-syftet-med-respekt-som-aldrig-kan-uppväcka-avund
Den enda verkliga syftet med ett lag är för styrkan i hela för att kompensera svagheterna hos individen.
den-enda-verkliga-syftet-med-ett-lag-är-för-styrkan-i-hela-för-att-kompensera-svagheterna-hos-individen
Lycka är innebörden och syftet med livet hela syftet och slutet av den mänskliga existensen
lycka-är-innebörden-och-syftet-med-livet-hela-syftet-och-slutet-av-den-mänskliga-existensen
Det enda syftet med ett barns mellannamn är så att han kan berätta när han är verkligen i trubbel.
det-enda-syftet-med-ett-barns-mellannamn-är-så-att-han-kan-berätta-när-han-är-verkligen-i-trubbel