Det enda stället där framgång kommer innan arbetet är i ordboken.


det-enda-stället-där-framgång-kommer-innan-arbetet-är-i-ordboken
donald kendalldetendaställetdärframgångkommerinnanarbetetärordbokendet endaenda ställetstället därdär framgångframgång kommerkommer innaninnan arbetetarbetet ärdet enda ställetenda stället därstället där framgångdär framgång kommerframgång kommer innankommer innan arbetetinnan arbetet ärarbetet är iär i ordbokendet enda stället därenda stället där framgångstället där framgång kommerdär framgång kommer innanframgång kommer innan arbetetkommer innan arbetet ärinnan arbetet är iarbetet är i ordbokendet enda stället där framgångenda stället där framgång kommerstället där framgång kommer innandär framgång kommer innan arbetetframgång kommer innan arbetet ärkommer innan arbetet är iinnan arbetet är i ordboken

Det enda stället framgång kommer innan arbetet är i ordbokenOrdboken är den enda plats där framgång kommer innan arbetet.Det enda stället du lyckas innan arbetet är i ordboken.Det enda stället framgång föregår arbetet är i ordbokenOrdboken är Det enda stället i USA där kaffe odlas kommersiellt är Hawaii.