Det enda säkra sak om tur är att det kommer att förändras.


det-enda-säkra-sak-om-tur-är-att-det-kommer-att-förändras
bret hartedetendasäkrasakomturärattdetkommerfrändrasdet endaenda säkrasäkra saksak omom turtur ärär attatt detdet kommerkommer attatt förändrasdet enda säkraenda säkra saksäkra sak omsak om turom tur ärtur är attär att detatt det kommerdet kommer attkommer att förändrasdet enda säkra sakenda säkra sak omsäkra sak om tursak om tur ärom tur är atttur är att detär att det kommeratt det kommer attdet kommer att förändrasdet enda säkra sak omenda säkra sak om tursäkra sak om tur ärsak om tur är attom tur är att dettur är att det kommerär att det kommer attatt det kommer att förändras

Tur är en mäktig queer sak. Allt du vet om det säkert är att det kommer att förändras.Tiderna förändras, människor förändras, situationer förändras, relationer förändras... det enda konstanten är förändring.Det enda säkra är att inget är säkert.Oavsett hur bra eller dålig en situation är, så kommer den att förändras. Det är det enda du kan vara säker på.Fred är en ömtålig sak. Det krävs mod för att säkra den. Det tar visdom att upprätthålla detDu förändrar. Jag ändrar. Det enda som inte kommer att förändras, är mina känslor för dig.