Det enda hindret ska du fruktar mycket är själv, om du bestämt dig för att gå på för detta liv, den enda person som kan stoppa dig är själv.


det-enda-hindret-ska-fruktar-mycket-är-själv-om-bestämt-dig-för-att-gå-på-för-detta-liv-den-enda-person-som-kan-stoppa-dig-är-själv
blaze olamidaydetendahindretskafruktarmycketärsjälvombestämtdigfrattdettalivdenpersonsomkanstoppasjälvdet endaenda hindrethindret skaska dudu fruktarfruktar mycketmycket ärär självom dudu bestämtbestämt digdig förför attatt gåpå förför dettadetta livden endaenda personperson somsom kankan stoppastoppa digdig ärär självdet enda hindretenda hindret skahindret ska duska du fruktardu fruktar mycketfruktar mycket ärmycket är självom du bestämtdu bestämt digbestämt dig fördig för attför att gåatt gå pågå på förpå för dettaför detta livden enda personenda person somperson som kansom kan stoppakan stoppa digstoppa dig ärdig är självdet enda hindret skaenda hindret ska duhindret ska du fruktarska du fruktar mycketdu fruktar mycket ärfruktar mycket är självom du bestämt digdu bestämt dig förbestämt dig för attdig för att gåför att gå påatt gå på förgå på för dettapå för detta livden enda person somenda person som kanperson som kan stoppasom kan stoppa digkan stoppa dig ärstoppa dig är självdet enda hindret ska duenda hindret ska du fruktarhindret ska du fruktar mycketska du fruktar mycket ärdu fruktar mycket är självom du bestämt dig fördu bestämt dig för attbestämt dig för att gådig för att gå påför att gå på föratt gå på för dettagå på för detta livden enda person som kanenda person som kan stoppaperson som kan stoppa digsom kan stoppa dig ärkan stoppa dig är själv

Den enda person som kan någonsin verkligen göra dig glad är själv. Stoppa beroende på alla andra.
den-enda-person-som-kan-någonsin-verkligen-göra-dig-glad-är-själv-stoppa-beroende-på-alla-andra
Hinder kan inte stoppa dig, problem kan inte stoppa dig. Människor kan inte heller stoppa dig; den enda som hindrar dig är du själv.
hinder-kan-inte-stoppa-dig-problem-kan-inte-stoppa-dig-människor-kan-inte-heller-stoppa-dig-den-enda-som-hindrar-dig-är-själv
Idag kan vara den dag då alla dina drömmar. Det enda som kan stoppa dig är själv
idag-kan-vara-den-dag-då-alla-dina-drömmar-det-enda-som-kan-stoppa-dig-är-själv
Du är den enda person som är garanterad att vara med dig under hela ditt liv så att du kan lika gärna ha en kärleksfull relation med dig själv.
du-är-den-enda-person-som-är-garanterad-att-vara-med-dig-under-hela-ditt-liv-så-att-kan-lika-gärna-ha-kärleksfull-relation-med-dig-själv
I slutändan, den enda person som du kan lita på är dig själv. -Wayne Scholtz
i-slutändan-den-enda-person-som-kan-lita-på-är-dig-själv
Det handlar inte om vad folk tackar dig det handlar om vad du tycker om dig själv... den enda person som du måste vara sann mot är själv -Khayla Swint
det-handlar-inte-om-vad-folk-tackar-dig-det-handlar-om-vad-tycker-om-dig-själv-den-enda-person-som-måste-vara-sann-är-själv