Det bästa med att vara en kvinna, är ett privilegium att ha lite kul


det-bästa-med-att-vara-kvinna-är-ett-privilegium-att-ha-lite-kul
detbästamedattvarakvinnaärettprivilegiumhalitekuldet bästabästa medmed attatt varavara enen kvinnaär ettett privilegiumprivilegium attatt haha litelite kuldet bästa medbästa med attmed att varaatt vara envara en kvinnaär ett privilegiumett privilegium attprivilegium att haatt ha liteha lite kuldet bästa med attbästa med att varamed att vara enatt vara en kvinnaär ett privilegium attett privilegium att haprivilegium att ha liteatt ha lite kuldet bästa med att varabästa med att vara enmed att vara en kvinnaär ett privilegium att haett privilegium att ha liteprivilegium att ha lite kul

Att vara född i Wales, inte med en silversked i munnen, men med musik i blodet och med poesi i din själ, är ett privilegium verkligen.Det är ett privilegium för gudarna att vilja ingenting, och gudalika män att vilja lite.I medelåldern det bästa som kan sägas är att en medelålders person som sannolikt har lärt sig att ha lite kul trots sina bekymmer.Varför vara tråkig? Ha lite kul. Rock visar ska vara som Filmer: Jag går inte till en film i hopp om att det kommer att förändra mitt liv.Det skulle vara ett privilegium att ha mitt hjärta krossat av digJag vill bli känd som en intelligent kvinna ett mod kvinna en kärleksfull kvinna en kvinna som lär genom att vara