Det ögonblicket när man måste lära någon äldre än du hur man använder en dator.


det-ögonblicket-när-man-måste-lära-någon-äldre-än-hur-man-använder-dator
detgonblicketnärmanmåsteläranågonäldreänhuranvänderdatordet ögonblicketögonblicket närnär manman måstemåste läralära någonnågon äldreäldre ändu hurhur manman använderanvänder enen datordet ögonblicket närögonblicket när mannär man måsteman måste läramåste lära någonlära någon äldrenågon äldre änäldre än duän du hurdu hur manhur man använderman använder enanvänder en datordet ögonblicket när manögonblicket när man måstenär man måste läraman måste lära någonmåste lära någon äldrelära någon äldre ännågon äldre än duäldre än du hurän du hur mandu hur man använderhur man använder enman använder en datordet ögonblicket när man måsteögonblicket när man måste läranär man måste lära någonman måste lära någon äldremåste lära någon äldre änlära någon äldre än dunågon äldre än du huräldre än du hur manän du hur man använderdu hur man använder enhur man använder en dator

Om man bara kunde lära engelska hur man talar, och det irländska hur man lyssnar, skulle samhället här vara ganska civiliserade
om-man-bara-kunde-lära-engelska-hur-man-talar-och-det-irländska-hur-man-lyssnar-skulle-samhället-här-vara-ganska-civiliserade
Man måste veta kombinationer, måste man ha en verklig kunskap om mat för att vara i ögonblicket
man-måste-veta-kombinationer-måste-man-ha-verklig-kunskap-om-mat-för-att-vara-i-ögonblicket
Jag tror inte att någon kan lära dig hur man blir en människa, men en kvinna. Man lär sig bara genom att lära vad de behöver. -Ryan Gosling
jag-tror-inte-att-någon-kan-lära-dig-hur-man-blir-människa-men-kvinna-man-lär-sig-bara-genom-att-lära-vad-de-behöver
Man kan veta hur man kan få en seger, och vet inte hur man använder den.
man-kan-veta-hur-man-kan-få-seger-och-vet-inte-hur-man-använder-den
Jag kan inspirera människor om hur man använder pengar, hur man får ekonomiskt starka.
jag-kan-inspirera-människor-om-hur-man-använder-pengar-hur-man-får-ekonomiskt-starka
Det ögonblicket av spänning / nervositet du får när man möter någon ny.
det-ögonblicket-av-spänning-nervositet-får-när-man-möter-någon-ny