Det är viktigt att känna sig vacker, det är politiskt att känna sig vacker.


det-är-viktigt-att-känna-sig-vacker-det-är-politiskt-att-känna-sig-vacker
margaret chodetärviktigtattkännasigvackerdetpolitisktvackerdet ärär viktigtviktigt attatt kännakänna sigsig vackerdet ärär politisktpolitiskt attatt kännakänna sigsig vackerdet är viktigtär viktigt attviktigt att kännaatt känna sigkänna sig vackerdet är politisktär politiskt attpolitiskt att kännaatt känna sigkänna sig vackerdet är viktigt attär viktigt att kännaviktigt att känna sigatt känna sig vackerdet är politiskt attär politiskt att kännapolitiskt att känna sigatt känna sig vackerdet är viktigt att kännaär viktigt att känna sigviktigt att känna sig vackerdet är politiskt att kännaär politiskt att känna sigpolitiskt att känna sig vacker

Skönhet inte alltid känna sig vacker. -Tynee Williams
skönhet-inte-alltid-känna-sig-vacker
Alla tjejer vill är att känna sig vacker, bli älskad, och behandlas med respekt. -Channing Newland
alla-tjejer-vill-är-att-känna-sig-vacker-bli-älskad-och-behandlas-med-respekt
Alla flickor vill är att känna sig vacker, bli älskad, och behandlas med respekt.
alla-flickor-vill-är-att-känna-sig-vacker-bli-älskad-och-behandlas-med-respekt
Disney skulle göra en hårlös prinsessa, så att små flickor med cancer kan känna sig vacker också.
disney-skulle-göra-hårlös-prinsessa-så-att-små-flickor-med-cancer-kan-känna-sig-vacker-också
Till alla män: Att kvinna känna sig vacker är ett heltidsjobb som du bör aldrig vill gå i pension.
till-alla-män-att-kvinna-känna-sig-vacker-är-ett-heltidsjobb-som-bör-aldrig-vill-gå-i-pension
Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det