Det är en vacker dag att vara vid liv. Gud ge mig styrka och fördel idag... .Jag verkligen behöver din hjälp.


det-är-vacker-dag-att-vara-vid-liv-gud-ge-mig-styrka-och-fördel-idag-jag-verkligen-behöver-din-hjälp
detärvackerdagattvaravidlivgudgemigstyrkaochfrdelidagjagverkligenbehverdinhjälpdet ären vackervacker dagdag attatt varavara vidvid livgud gege migmig styrkastyrka ochoch fördelfördel idagjag verkligenverkligen behöverbehöver dindin hjälpdet är enär en vackeren vacker dagvacker dag attdag att varaatt vara vidvara vid livgud ge migge mig styrkamig styrka ochstyrka och fördeloch fördel idagjag verkligen behöververkligen behöver dinbehöver din hjälpdet är en vackerär en vacker dagen vacker dag attvacker dag att varadag att vara vidatt vara vid livgud ge mig styrkage mig styrka ochmig styrka och fördelstyrka och fördel idagjag verkligen behöver dinverkligen behöver din hjälpdet är en vacker dagär en vacker dag atten vacker dag att varavacker dag att vara viddag att vara vid livgud ge mig styrka ochge mig styrka och fördelmig styrka och fördel idagjag verkligen behöver din hjälp

Idag har verkligen varit bra. I morgon är en annan vacker dag vi alla ser fram emot. Vara hoppfull. Gud är i kontroll!Käre Gud, om en dag jag förlorar mitt hopp och syfte, hjälp mig att tro din plan för mig är bättre än något jag har drömt.Gud, jag är svag. Hjälp mig varje dag för att sätta min tillit till dig. Hjälp mig att tro att du och jag kan göra något tillsammans. - Psalm 62Idag är en vacker dag bara för att Gud gjorde det!Jag kände oövervinnerlig. Min styrka var som en jätte. Gud var verkligen står vid mig. Jag krossade fem salonger med stenar innan jag någonsin tog en yxa.Käre Gud, jag ber om tålamod. Skicka till mig andan av din fred. Vänligen ge mig en styrka att leva mitt liv. Amen.