Det är svårt att säga hur långt kvinnor individualitet har kommit under de senaste tjugo åren.


det-är-svårt-att-säga-hur-långt-kvinnor-individualitet-har-kommit-under-de-senaste-tjugo-åren
detärsvårtattsägahurlångtkvinnorindividualitetharkommitunderdesenastetjugoårendet ärär svårtsvårt attatt sägasäga hurhur långtlångt kvinnorindividualitet harhar kommitkommit underunder dede senastesenaste tjugotjugo årendet är svårtär svårt attsvårt att sägaatt säga hursäga hur långthur långt kvinnorlångt kvinnor individualitetkvinnor individualitet harindividualitet har kommithar kommit underkommit under deunder de senastede senaste tjugosenaste tjugo årendet är svårt attär svårt att sägasvårt att säga huratt säga hur långtsäga hur långt kvinnorhur långt kvinnor individualitetlångt kvinnor individualitet harkvinnor individualitet har kommitindividualitet har kommit underhar kommit under dekommit under de senasteunder de senaste tjugode senaste tjugo årendet är svårt att sägaär svårt att säga hursvårt att säga hur långtatt säga hur långt kvinnorsäga hur långt kvinnor individualitethur långt kvinnor individualitet harlångt kvinnor individualitet har kommitkvinnor individualitet har kommit underindividualitet har kommit under dehar kommit under de senastekommit under de senaste tjugounder de senaste tjugo åren

Det är otroligt hur långt kvinnor har kommit och kvinnor inom idrotten har kommit.Under de senaste tjugo åren du och jag har matats hela dagen på bra fast lögner om sexVar stolt över hur långt du har kommit och har förtroende för hur långt man kan gå.Jag kan inte tro det. Jag är mållös. Det är fantastiskt att se var jag har kommit från de senaste två åren.Var stolt över hur långt du har kommit, och tro på hur långt du ska gå.Oroa dig inte för hur långt du måste gå – gläds åt hur långt du har kommit.