Det är en riktig berg-och-dalbana om du har tur att ha lång livslängd i den här branschen - du måste kunna rida dessa vågor


det-är-riktig-berg-och-dalbana-om-har-tur-att-ha-lång-livslängd-i-den-här-branschen-måste-kunna-rida-dessa-vågor
detärriktigbergochdalbanaomharturatthalånglivslängddenhärbranschenmåstekunnaridadessavågordet ären riktigom dudu harhar turtur attatt haha långlång livslängdlivslängd ii denden härhär branschenbranschendu måstemåste kunnakunna ridarida dessadessa vågordet är enär en riktigom du hardu har turhar tur atttur att haatt ha långha lång livslängdlång livslängd ilivslängd i deni den härden här branschenhär branschendu måstedu måste kunnamåste kunna ridakunna rida dessarida dessa vågordet är en riktigom du har turdu har tur atthar tur att hatur att ha långatt ha lång livslängdha lång livslängd ilång livslängd i denlivslängd i den häri den här branschenden här branschendu måste kunnadu måste kunna ridamåste kunna rida dessakunna rida dessa vågorom du har tur attdu har tur att hahar tur att ha långtur att ha lång livslängdatt ha lång livslängd iha lång livslängd i denlång livslängd i den härlivslängd i den här branscheni den här branschendu måste kunna ridadu måste kunna rida dessamåste kunna rida dessa vågor

Tyvärr, jag är inte tillräckligt hög för att rida din känslomässig berg-och dalbana.
tyvärr-jag-är-inte-tillräckligt-hög-för-att-rida-din-känslomässig-berg-och-dalbana
Livet är som en berg-och dalbana. dess en vild rida, men värt varje sekund!
livet-är-som-berg-och-dalbana-dess-vild-rida-men-värt-varje-sekund
Skolan är som att rida en berg-och dalbana. När det börjar du vill att det ska sluta, men när den stannar, du vill att det ska börja igen.
skolan-är-som-att-rida-berg-och-dalbana-när-det-börjar-vill-att-det-ska-sluta-men-när-den-stannar-vill-att-det-ska-börja-igen
Du behöver inte vara på spara våglängd för att lyckas i äktenskapet. Du behöver bara kunna rida varandras vågor. -Toni Sciarra Poynter
du-behöver-inte-vara-på-spara-våglängd-för-att-lyckas-i-äktenskapet-du-behöver-bara-kunna-rida-varandras-vågor
Jag är tur att jag har varit i den här branschen så länge att jag har förtjänat rätten att bli lämnad ensam med mitt skivbolag.
jag-är-tur-att-jag-har-varit-i-den-här-branschen-så-länge-att-jag-har-förtjänat-rätten-att-bli-lämnad-ensam-med-mitt-skivbolag
Det har varit en glädje att vara en del av andra människors resa, för att kunna inspirera och vara en del av nya sångare som kommer upp i den här branschen.
det-har-varit-glädje-att-vara-del-av-andra-människors-resa-för-att-kunna-inspirera-och-vara-del-av-nya-sångare-som-kommer-upp-i-den-här