Det är inte tillräckligt att se och känna skönheten i ett verk. Vi måste känna och påverkas av den.


det-är-inte-tillräckligt-att-se-och-känna-skönheten-i-ett-verk-vi-måste-känna-och-påverkas-av-den
detärintetillräckligtattseochkännasknhetenettverkvimåstepåverkasavdendet ärär inteinte tillräckligttillräckligt attatt sese ochoch kännakänna skönhetenskönheten ii ettett verkvi måstemåste kännakänna ochoch påverkaspåverkas avav dendet är inteär inte tillräckligtinte tillräckligt atttillräckligt att seatt se ochse och kännaoch känna skönhetenkänna skönheten iskönheten i etti ett verkvi måste kännamåste känna ochkänna och påverkasoch påverkas avpåverkas av dendet är inte tillräckligtär inte tillräckligt attinte tillräckligt att setillräckligt att se ochatt se och kännase och känna skönhetenoch känna skönheten ikänna skönheten i ettskönheten i ett verkvi måste känna ochmåste känna och påverkaskänna och påverkas avoch påverkas av dendet är inte tillräckligt attär inte tillräckligt att seinte tillräckligt att se ochtillräckligt att se och kännaatt se och känna skönhetense och känna skönheten ioch känna skönheten i ettkänna skönheten i ett verkvi måste känna och påverkasmåste känna och påverkas avkänna och påverkas av den

Man måste känna jorden för att känna sig själv och känna igen sina värderingar... Gud gjort livet enklare. Det är mannen som försvårar det.
man-måste-känna-jorden-för-att-känna-sig-själv-och-känna-igen-sina-värderingar-gud-gjort-livet-enklare-det-är-mannen-som-försvårar-det
Det finns bara två saker. Sanning och lögn. Sanningen är odelbar, varför det inte kan känna igen sig alla som vill känna igen det måste vara en lögn.
det-finns-bara-två-saker-sanning-och-lögn-sanningen-är-odelbar-varför-det-inte-kan-känna-igen-sig-alla-som-vill-känna-igen-det-måste-vara
Det är en sak att bli kär. Dess annan att känna någon annan kär i dig, och att känna ett ansvar gentemot den kärleken. -David Levithan
det-är-sak-att-bli-kär-dess-annan-att-känna-någon-annan-kär-i-dig-och-att-känna-ett-ansvar-gentemot-den-kärleken
Hon skär sig själv. Aldrig för djupt, nog aldrig att dö. Men tillräckligt för att känna smärta. Tillräckligt för att känna skrik inne.
hon-skär-sig-själv-aldrig-för-djupt-nog-aldrig-att-dö-men-tillräckligt-för-att-känna-smärta-tillräckligt-för-att-känna-skrik-inne
Ett barn märker inte storheten och skönheten i naturen och prakt Guds i hans verk.
ett-barn-märker-inte-storheten-och-skönheten-i-naturen-och-prakt-guds-i-hans-verk
Lägg märke till de små små saker omkring dig, och känna den inre skönheten genom dem alla. Det är det som gör livet värt att leva för. -Ritu Ghatourey
lägg-märke-till-de-små-små-saker-omkring-dig-och-känna-den-inre-skönheten-genom-dem-alla-det-är-det-som-gör-livet-värt-att-leva-för