Det är inte lever som räknas men bor rätta


det-är-inte-lever-som-räknas-men-bor-rätta
detärinteleversomräknasmenborrättadet ärär inteinte leverlever somsom räknasräknas menmen bordet är inteär inte leverinte lever somlever som räknassom räknas menräknas men bormen bor rättadet är inte leverär inte lever sominte lever som räknaslever som räknas mensom räknas men borräknas men bor rättadet är inte lever somär inte lever som räknasinte lever som räknas menlever som räknas men borsom räknas men bor rätta

Det är inte allt som kan räknas som räknas, och inte allt som räknas som kan räknas.Personen bor dubbelt som lever det första livet väl.De saker som räknas mest kan inte räknas.Genom tiderna är inte hur länge du lever, det är hur mycket du bor, med den tid som du har.Det är inte en gåva, men tanken som räknas.Den vetenskapliga sinne inte så mycket att ge de rätta svaren som ställa de rätta frågorna.