Det är inte binda sig till en kvinna som en man fasar när han tänker på att gifta sig det som skiljer sig från alla andra.


det-är-inte-binda-sig-till-kvinna-som-man-fasar-när-han-tänker-på-att-gifta-sig-det-som-skiljer-sig-från-alla-andra
detärintebindasigtillkvinnasommanfasarnärhantänkerattgiftadetskiljerfrånallaandradet ärär inteinte bindabinda sigsig tilltill enen kvinnakvinna somsom enen manman fasarfasar närnär hanhan tänkertänker påpå attatt giftagifta sigsig detdet somsom skiljerskiljer sigsig frånfrån alladet är inteär inte bindainte binda sigbinda sig tillsig till entill en kvinnaen kvinna somkvinna som ensom en manen man fasarman fasar närfasar när hannär han tänkerhan tänker påtänker på attpå att giftaatt gifta siggifta sig detsig det somdet som skiljersom skiljer sigskiljer sig frånsig från allafrån alla andradet är inte bindaär inte binda siginte binda sig tillbinda sig till ensig till en kvinnatill en kvinna somen kvinna som enkvinna som en mansom en man fasaren man fasar närman fasar när hanfasar när han tänkernär han tänker påhan tänker på atttänker på att giftapå att gifta sigatt gifta sig detgifta sig det somsig det som skiljerdet som skiljer sigsom skiljer sig frånskiljer sig från allasig från alla andradet är inte binda sigär inte binda sig tillinte binda sig till enbinda sig till en kvinnasig till en kvinna somtill en kvinna som enen kvinna som en mankvinna som en man fasarsom en man fasar nären man fasar när hanman fasar när han tänkerfasar när han tänker pånär han tänker på atthan tänker på att giftatänker på att gifta sigpå att gifta sig detatt gifta sig det somgifta sig det som skiljersig det som skiljer sigdet som skiljer sig frånsom skiljer sig från allaskiljer sig från alla andra

Det är ett misstag för en tystlåten, allvarlig sinnade kvinna att gifta sig med en jovialisk man, men inte för en seriös man att gifta sig med en lättsam kvinna. -Johann Wolfgang von Goethe
det-är-ett-misstag-för-tystlåten-allvarlig-sinnade-kvinna-att-gifta-sig-med-jovialisk-man-men-inte-för-seriös-man-att-gifta-sig-med-lättsam
Lycklig mors dag till någon som inte bryr sig om jag gifta sig med en man eller en kvinna, så länge som jag ger dig barnbarn innan du är död.
lycklig-mors-dag-till-någon-som-inte-bryr-sig-om-jag-gifta-sig-med-man-eller-kvinna-så-länge-som-jag-ger-dig-barnbarn-innan-är-död
Man tänker sig aldrig lycklig, men när han har det som andra vill eller önskan -Alexander Pope
man-tänker-sig-aldrig-lycklig-men-när-han-har-det-som-andra-vill-eller-önskan
Som skiljer sig från alla andra är aldrig en dålig sak.
som-skiljer-sig-från-alla-andra-är-aldrig-dålig-sak
Kärlek är villfarelsen att en man eller kvinna skiljer sig från en annan. -HL Mencken
kärlek-är-villfarelsen-att-man-eller-kvinna-skiljer-sig-från-annan
Han var beryktad en av de vise män som gjorde svar på frågan, när en man ska gifta sig?
han-var-beryktad-av-de-vise-män-som-gjorde-svar-på-frågan-när-man-ska-gifta-sig-en-ung-man-ännu-inte-äldre-man-inte-alls