Det är inget nytt eller original säga att golf spelas ett slag i taget. Men det tog mig många år att inse det.


det-är-inget-nytt-eller-original-säga-att-golf-spelas-ett-slag-i-taget-men-det-tog-mig-många-år-att-inse-det
bobby jonesdetäringetnyttelleroriginalsägaattgolfspelasettslagtagetmendettogmigmångaårinsedetdet ärär ingetinget nyttnytt elleroriginal sägasäga attatt golfgolf spelasspelas ettett slagslag ii tagetmen detdet togtog migmig mångamånga årår attatt inseinse detdet är ingetär inget nyttinget nytt ellernytt eller originaleller original sägaoriginal säga attsäga att golfatt golf spelasgolf spelas ettspelas ett slagett slag islag i tagetmen det togdet tog migtog mig mångamig många årmånga år attår att inseatt inse detdet är inget nyttär inget nytt elleringet nytt eller originalnytt eller original sägaeller original säga attoriginal säga att golfsäga att golf spelasatt golf spelas ettgolf spelas ett slagspelas ett slag iett slag i tagetmen det tog migdet tog mig mångatog mig många årmig många år attmånga år att inseår att inse detdet är inget nytt ellerär inget nytt eller originalinget nytt eller original säganytt eller original säga atteller original säga att golforiginal säga att golf spelassäga att golf spelas ettatt golf spelas ett slaggolf spelas ett slag ispelas ett slag i tagetmen det tog mig mångadet tog mig många årtog mig många år attmig många år att insemånga år att inse det

När det gäller att vara lycklig, det finns inget rätt eller fel. Det är bara ett slag mellan din lycka och deras bedömning.Hemligheten med bra skrivande är att säga en gammal sak på ett nytt sätt eller att säga något nytt i ett gammalt sätt.Golf är inte en omgång bra skott. Det är ett spel av dåliga slag.Det finns inget rätt eller fel om du vill vara lycklig. Det är bara ett slag mellan din egen lycka och dom andra.I slutändan kommer det inte spela någon roll hur många andetag du tog, men hur många ögonblick tog andan ur.När det förflutna samtal, låt det gå till röstbrevlådan. Det har inget nytt att säga.