Det är galet hur snabbt studera kan utvecklas till att titta timmar av YouTube.


det-är-galet-hur-snabbt-studera-kan-utvecklas-till-att-titta-timmar-av-youtube
detärgalethursnabbtstuderakanutvecklastillatttittatimmaravyoutubedet ärär galetgalet hurhur snabbtsnabbt studerastudera kankan utvecklasutvecklas tilltill attatt tittatitta timmartimmar avav youtubedet är galetär galet hurgalet hur snabbthur snabbt studerasnabbt studera kanstudera kan utvecklaskan utvecklas tillutvecklas till atttill att tittaatt titta timmartitta timmar avtimmar av youtubedet är galet hurär galet hur snabbtgalet hur snabbt studerahur snabbt studera kansnabbt studera kan utvecklasstudera kan utvecklas tillkan utvecklas till attutvecklas till att tittatill att titta timmaratt titta timmar avtitta timmar av youtubedet är galet hur snabbtär galet hur snabbt studeragalet hur snabbt studera kanhur snabbt studera kan utvecklassnabbt studera kan utvecklas tillstudera kan utvecklas till attkan utvecklas till att tittautvecklas till att titta timmartill att titta timmar avatt titta timmar av youtube

Det börjar med att titta på en oskyldig video på Youtube, och vissa hur hamna i konstiga delen av Youtube.
det-börjar-med-att-titta-på-oskyldig-video-på-youtube-och-vissa-hur-hamna-i-konstiga-delen-av-youtube
Studera vetenskapen konst studera konsten att vetenskapen utvecklas dina sinnen lära sig att se inse att allt ansluter till allt annat
studera-vetenskapen-konst-studera-konsten-att-vetenskapen-utvecklas-dina-sinnen-lära-sig-att-se-inse-att-allt-ansluter-till-allt-annat
Det är fantastiskt hur snabbt människor på internet kan plocka upp något, men det är också otroligt hur snabbt de kan släppa det.
det-är-fantastiskt-hur-snabbt-människor-på-internet-kan-plocka-upp-något-men-det-är-också-otroligt-hur-snabbt-de-kan-släppa-det
Antalet en anledning till varför människor ge upp så snabbt är att de tenderar att titta på hur långt de har fortfarande att gå, i stället för hur långt de har kommit. -Ritu Ghatourey
antalet-anledning-till-varför-människor-ge-upp-så-snabbt-är-att-de-tenderar-att-titta-på-hur-långt-de-har-fortfarande-att-gå-i-stället-för
Anledningen till att människor ger upp så snabbt är att de tenderar att titta på hur långt de har fortfarande att gå, i stället för hur långt de har kommit.
anledningen-till-att-människor-ger-upp-så-snabbt-är-att-de-tenderar-att-titta-på-hur-långt-de-har-fortfarande-att-gå-i-stället-för-hur-långt
Det är galet hur en enda dag kan förändra hela ditt liv.
det-är-galet-hur-enda-dag-kan-förändra-hela-ditt-liv