Det är ett privilegium för eftervärlden att ställa frågor mitt emellan de antagonister som genom sin rivalitet för storhet, delade en hel ålder.


det-är-ett-privilegium-för-eftervärlden-att-ställa-frågor-mitt-emellan-de-antagonister-som-genom-sin-rivalitet-för-storhet-delade-hel-ålder
joseph addisondetärettprivilegiumfreftervärldenattställafrågormittemellandeantagonistersomgenomsinrivalitetstorhetdeladehelålderdet ärär ettett privilegiumprivilegium förför eftervärldeneftervärlden attatt ställaställa frågormitt emellanemellan dede antagonisterantagonister somsom genomgenom sinsin rivalitetrivalitet förför storhetdelade enen helhel ålderdet är ettär ett privilegiumett privilegium förprivilegium för eftervärldenför eftervärlden atteftervärlden att ställaatt ställa frågorställa frågor mittfrågor mitt emellanmitt emellan deemellan de antagonisterde antagonister somantagonister som genomsom genom singenom sin rivalitetsin rivalitet förrivalitet för storhetdelade en helen hel ålderdet är ett privilegiumär ett privilegium förett privilegium för eftervärldenprivilegium för eftervärlden attför eftervärlden att ställaeftervärlden att ställa frågoratt ställa frågor mittställa frågor mitt emellanfrågor mitt emellan demitt emellan de antagonisteremellan de antagonister somde antagonister som genomantagonister som genom sinsom genom sin rivalitetgenom sin rivalitet försin rivalitet för storhetdelade en hel ålderdet är ett privilegium förär ett privilegium för eftervärldenett privilegium för eftervärlden attprivilegium för eftervärlden att ställaför eftervärlden att ställa frågoreftervärlden att ställa frågor mittatt ställa frågor mitt emellanställa frågor mitt emellan defrågor mitt emellan de antagonistermitt emellan de antagonister somemellan de antagonister som genomde antagonister som genom sinantagonister som genom sin rivalitetsom genom sin rivalitet förgenom sin rivalitet för storhet

Vänskap är ett privilegium för privata män för usel storhet vet ingen välsignelse så stor.
vänskap-är-ett-privilegium-för-privata-män-för-usel-storhet-vet-ingen-välsignelse-så-stor
Om det inte finns några dumma frågor, sedan vilken typ av frågor gör dumma människor frågar? Får de smarta precis i tid för att ställa frågor?
om-det-inte-finns-några-dumma-frågor-sedan-vilken-typ-av-frågor-gör-dumma-människor-frågar-får-de-smarta-precis-i-tid-för-att-ställa-frågor
Tentor är som flickor, de ställa för många frågor och är svåra att förstå... men det känns bra när du har spikat ett.
tentor-är-som-flickor-de-ställa-för-många-frågor-och-är-svåra-att-förstå-men-det-känns-bra-när-har-spikat-ett
Makt utan ansvar - ett privilegium för skökan genom tiderna -Rudyard Kipling
makt-utan-ansvar-ett-privilegium-för-skökan-genom-tiderna
Det har varit ett privilegium att driva kunskap för sin egen skull och för att se hur det kan hjälpa mänskligheten i mer praktiska sätt.
det-har-varit-ett-privilegium-att-driva-kunskap-för-sin-egen-skull-och-för-att-se-hur-det-kan-hjälpa-mänskligheten-i-mer-praktiska-sätt
Genius är en olägenhet, och det är en plikt för skolor och högskolor för att dämpa det genom att ställa geni-fällor i sin väg. -Samuel Butler
genius-är-olägenhet-och-det-är-plikt-för-skolor-och-högskolor-för-att-dämpa-det-genom-att-ställa-geni-fällor-i-sin-väg