Det är dags för Guds nåd, ska vi överleva. Bo vid sanningen och sanningen skall göra er fria.


det-är-dags-för-guds-nåd-ska-vi-överleva-bo-vid-sanningen-och-sanningen-skall-göra-er-fria
cosmas siladetärdagsfrgudsnådskaviverlevabovidsanningenochskallgraerfriadet ärär dagsdags förför gudsguds nådska vivi överlevabo vidvid sanningensanningen ochoch sanningensanningen skallskall göragöra erer friadet är dagsär dags fördags för gudsför guds nådska vi överlevabo vid sanningenvid sanningen ochsanningen och sanningenoch sanningen skallsanningen skall göraskall göra ergöra er friadet är dags förär dags för gudsdags för guds nådbo vid sanningen ochvid sanningen och sanningensanningen och sanningen skalloch sanningen skall görasanningen skall göra erskall göra er friadet är dags för gudsär dags för guds nådbo vid sanningen och sanningenvid sanningen och sanningen skallsanningen och sanningen skall göraoch sanningen skall göra ersanningen skall göra er fria

Sanningen skall göra er fria, men först ska göra dig argJag kedja dig till sanningen, för sanningen skall göra er fria jag vända skruvar hämnd och begrava dig med ärlighet.Sanningen skall göra er fria.Sanningen skall göra er fria, men först det kommer att göra dig olycklig.Strävan efter sanningen skall göra er fria även om du aldrig ikapp med det.Sanningen skall göra er fria! Men det är troligt att pissa någon av i processen