Det är dags för avresa även om theres ingen bestämd plats att gå.


det-är-dags-för-avresa-även-om-theres-ingen-bestämd-plats-att-gå
tennessee williamsdetärdagsfravresaävenomtheresingenbestämdplatsattdet ärär dagsdags förför avresaavresa ävenäven omom therestheres ingeningen bestämdbestämd platsplats attatt gådet är dagsär dags fördags för avresaför avresa ävenavresa även omäven om theresom theres ingentheres ingen bestämdingen bestämd platsbestämd plats attplats att gådet är dags förär dags för avresadags för avresa ävenför avresa även omavresa även om theresäven om theres ingenom theres ingen bestämdtheres ingen bestämd platsingen bestämd plats attbestämd plats att gådet är dags för avresaär dags för avresa ävendags för avresa även omför avresa även om theresavresa även om theres ingenäven om theres ingen bestämdom theres ingen bestämd platstheres ingen bestämd plats attingen bestämd plats att gå

Hur många haters tar det att byta en glödlampa? Ingen. De är rädda för förändring, även om det kan göra världen till en ljusare plats.Det finns alltid en plats i mitt hjärta för dig även när du har gjort fel, även du svikit mig, även när du inte bryr sig mindre.Det finns ingen chans, ingen öde, ingen öde, som kan kringgå eller hindra eller styra fast beslutsamhet en bestämd själ.Det finns ingen plats där vi kan säkert lagra utslitna reaktorer eller sina sopor. Ingen plats!Det kommer alltid att finnas en mjuk plats i mitt hjärta för dig; även när du har gjort fel, även när du har svikit mig, även när du inte bryr sig mindre ..När musikteknologi tar plats musikalitet, är det dags att dra ur kontakten /