Det är bara i äventyr att vissa människor lyckas känna sig själva och att finna sig


det-är-bara-i-äventyr-att-vissa-människor-lyckas-känna-sig-själva-och-att-finna-sig
detärbaraäventyrattvissamänniskorlyckaskännasigsjälvaochfinnadet ärär barabara ii äventyräventyr attatt vissavissa människorlyckas kännakänna sigsig självasjälva ochoch attatt finnafinna sigdet är baraär bara ibara i äventyri äventyr attäventyr att vissaatt vissa människorvissa människor lyckasmänniskor lyckas kännalyckas känna sigkänna sig självasig själva ochsjälva och attoch att finnaatt finna sigdet är bara iär bara i äventyrbara i äventyr atti äventyr att vissaäventyr att vissa människoratt vissa människor lyckasvissa människor lyckas kännamänniskor lyckas känna siglyckas känna sig självakänna sig själva ochsig själva och attsjälva och att finnaoch att finna sigdet är bara i äventyrär bara i äventyr attbara i äventyr att vissai äventyr att vissa människoräventyr att vissa människor lyckasatt vissa människor lyckas kännavissa människor lyckas känna sigmänniskor lyckas känna sig självalyckas känna sig själva ochkänna sig själva och attsig själva och att finnasjälva och att finna sig

Det är bara i äventyr att vissa människor lyckas känna sig - att finna sig. -Andre Gide
det-är-bara-i-äventyr-att-vissa-människor-lyckas-känna-sig-att-finna-sig
Med vissa människor ensamhet är en flykt inte från andra, men för sig själva. För de ser i andras ögon bara en reflektion av sig själva. -Eric Hoffer
med-vissa-människor-ensamhet-är-flykt-inte-från-andra-men-för-sig-själva-för-de-ser-i-andras-ögon-bara-reflektion-av-sig-själva
Vissa människor är avsedda att förälska sig i varandra... men inte vara tillsammans. Och vissa människor bara måste lära sig att acceptera det.
vissa-människor-är-avsedda-att-förälska-sig-i-varandra-men-inte-vara-tillsammans-och-vissa-människor-bara-måste-lära-sig-att-acceptera-det
Människor som är stolta över sig själva tenderar att ha passioner i livet, känna sig nöjda och föregå med gott exempel för andra!! -Glen Rambharack
människor-som-är-stolta-över-sig-själva-tenderar-att-ha-passioner-i-livet-känna-sig-nöjda-och-föregå-med-gott-exempel-för-andra
Alltid komma ihåg att vissa människor kommer att skvallra och prata om dig för när de talar om sig själva... ingen bryr sig.
alltid-komma-ihåg-att-vissa-människor-kommer-att-skvallra-och-prata-om-dig-för-när-de-talar-om-sig-själva-ingen-bryr-sig
Vissa människor stänger du av sina liv eftersom de inte kan hantera sanningen om sig själva. De dömer dig som de bedömde sig.
vissa-människor-stänger-av-sina-liv-eftersom-de-inte-kan-hantera-sanningen-om-sig-själva-de-dömer-dig-som-de-bedömde-sig