Det är bättre att förlora allt du har att hålla balansen av rättvisa nivå än att leva ett liv i småaktiga privilegium saknar verklig frihet.


det-är-bättre-att-förlora-allt-har-att-hålla-balansen-av-rättvisa-nivå-än-att-leva-ett-liv-i-småaktiga-privilegium-saknar-verklig-frihet
detärbättreattfrloraalltharhållabalansenavrättvisanivåänlevaettlivsmåaktigaprivilegiumsaknarverkligfrihetdet ärär bättrebättre attatt förloraförlora alltallt dudu harhar attatt hållahålla balansenbalansen avav rättvisarättvisa nivånivå änän attatt levaleva ettett livliv ii småaktigasmåaktiga privilegiumprivilegium saknarsaknar verkligverklig frihetdet är bättreär bättre attbättre att förloraatt förlora alltförlora allt duallt du hardu har atthar att hållaatt hålla balansenhålla balansen avbalansen av rättvisaav rättvisa nivårättvisa nivå ännivå än attän att levaatt leva ettleva ett livett liv iliv i småaktigai småaktiga privilegiumsmåaktiga privilegium saknarprivilegium saknar verkligsaknar verklig frihetdet är bättre attär bättre att förlorabättre att förlora alltatt förlora allt duförlora allt du harallt du har attdu har att hållahar att hålla balansenatt hålla balansen avhålla balansen av rättvisabalansen av rättvisa nivåav rättvisa nivå änrättvisa nivå än attnivå än att levaän att leva ettatt leva ett livleva ett liv iett liv i småaktigaliv i småaktiga privilegiumi småaktiga privilegium saknarsmåaktiga privilegium saknar verkligprivilegium saknar verklig frihetdet är bättre att förloraär bättre att förlora alltbättre att förlora allt duatt förlora allt du harförlora allt du har attallt du har att hålladu har att hålla balansenhar att hålla balansen avatt hålla balansen av rättvisahålla balansen av rättvisa nivåbalansen av rättvisa nivå änav rättvisa nivå än atträttvisa nivå än att levanivå än att leva ettän att leva ett livatt leva ett liv ileva ett liv i småaktigaett liv i småaktiga privilegiumliv i småaktiga privilegium saknari småaktiga privilegium saknar verkligsmåaktiga privilegium saknar verklig frihet

Frihet. Och rättvisa. Om du har dessa två, täcker allt. Du måste hålla fast vid dessa principer och har modet hos din övertygelse.
frihet-och-rättvisa-om-har-dessa-två-täcker-allt-du-måste-hålla-fast-vid-dessa-principer-och-har-modet-hos-din-övertygelse
Att tappa balansen ibland kärlek är en del av att leva ett balanserat liv. -Ritu Ghatourey
att-tappa-balansen-ibland-kärlek-är-del-av-att-leva-ett-balanserat-liv
Frihet är ett privilegium att göra sina egna tankar och val den överlägsna yttrande i sitt eget liv.
frihet-är-ett-privilegium-att-göra-sina-egna-tankar-och-val-den-överlägsna-yttrande-i-sitt-eget-liv
Om du kan se positiva i allt, kommer du att kunna leva ett mycket bättre liv än andra människor. -Anurag Prakash Ray
om-kan-se-positiva-i-allt-kommer-att-kunna-leva-ett-mycket-bättre-liv-än-andra-människor
Jag är övertygad om att för att göra etiska beslut, har man ett privilegium för verklig valfrihet.
jag-är-övertygad-om-att-för-att-göra-etiska-beslut-har-man-ett-privilegium-för-verklig-valfrihet
Nästa i betydelse för frihet och rättvisa är folkbildning, utan vilka varken frihet eller rättvisa kan upprätthållas.
nästa-i-betydelse-för-frihet-och-rättvisa-är-folkbildning-utan-vilka-varken-frihet-eller-rättvisa-kan-upprätthållas