Det är bäst att hoppa in i något du vet att du älskar. Du kan ändra dig senare, men det är ett privilegium för ungdomar.


det-är-bäst-att-hoppa-in-i-något-vet-att-älskar-du-kan-ändra-dig-senare-men-det-är-ett-privilegium-för-ungdomar
detärbästatthoppainnågotvetälskarkanändradigsenaremendetettprivilegiumfrungdomardet ärär bästbäst attatt hoppahoppa inin ii någotnågot dudu vetvet attatt dudu älskardu kankan ändraändra digdig senaremen detdet ärär ettett privilegiumprivilegium förför ungdomardet är bästär bäst attbäst att hoppaatt hoppa inhoppa in iin i någoti något dunågot du vetdu vet attvet att duatt du älskardu kan ändrakan ändra digändra dig senaremen det ärdet är ettär ett privilegiumett privilegium förprivilegium för ungdomardet är bäst attär bäst att hoppabäst att hoppa inatt hoppa in ihoppa in i någotin i något dui något du vetnågot du vet attdu vet att duvet att du älskardu kan ändra digkan ändra dig senaremen det är ettdet är ett privilegiumär ett privilegium förett privilegium för ungdomardet är bäst att hoppaär bäst att hoppa inbäst att hoppa in iatt hoppa in i någothoppa in i något duin i något du veti något du vet attnågot du vet att dudu vet att du älskardu kan ändra dig senaremen det är ett privilegiumdet är ett privilegium förär ett privilegium för ungdomar

Det finns alltid någon specifik tidpunkt när vi blir medvetna om att våra ungdomar är borta, men år efter, vi vet att det var mycket senare.
det-finns-alltid-någon-specifik-tidpunkt-när-vi-blir-medvetna-om-att-våra-ungdomar-är-borta-men-år-efter-vi-vet-att-det-var-mycket-senare
Ditt hjärta kommer att försöka ändra dig, men ditt sinne vet vad som är bäst för dig. -Sonya Parker
ditt-hjärta-kommer-att-försöka-ändra-dig-men-ditt-sinne-vet-vad-som-är-bäst-för-dig
Ändra aldrig för någon, om de verkligen älskar dig då inte skulle ändra något om dig.
Ändra-aldrig-för-någon-om-de-verkligen-älskar-dig-då-inte-skulle-ändra-något-om-dig
Du vet att du älskar din fysiska själv när du inte gör något för att ändra det.
du-vet-att-älskar-din-fysiska-själv-när-inte-gör-något-för-att-ändra-det
Jag älskar detta äventyr, jag älskar att arbeta med ungdomar. För mig är det en daglig utmaning, som arbetar för att hjälpa dessa ungdomar att förverkliga sina drömmar.
jag-älskar-detta-äventyr-jag-älskar-att-arbeta-med-ungdomar-för-mig-är-det-daglig-utmaning-som-arbetar-för-att-hjälpa-dessa-ungdomar-att
En låt kan ändra ett ögonblick, en idé kan förändra en värld, kan ett steg påbörjar en resa, men en bön kan ändra det omöjliga.
en-låt-kan-ändra-ett-ögonblick-idé-kan-förändra-värld-kan-ett-steg-påbörjar-resa-men-bön-kan-ändra-det-omöjliga