Denna jul sprida din doft för alla omkring dig och göra den här världen en lycklig plats. God jul till den jag älskar mest.


denna-jul-sprida-din-doft-för-alla-omkring-dig-och-göra-den-här-världen-lycklig-plats-god-jul-till-den-jag-älskar-mest
dennajulspridadindoftfrallaomkringdigochgradenhärvärldenlyckligplatsgodtilljagälskarmestdenna juljul spridasprida dindin doftdoft förför allaalla omkringomkring digdig ochoch göragöra denden härhär världenvärlden enen lyckliglycklig platsgod juljul tilltill denden jagjag älskarälskar mestdenna jul spridajul sprida dinsprida din doftdin doft fördoft för allaför alla omkringalla omkring digomkring dig ochdig och göraoch göra dengöra den härden här världenhär världen envärlden en lyckligen lycklig platsgod jul tilljul till dentill den jagden jag älskarjag älskar mestdenna jul sprida dinjul sprida din doftsprida din doft fördin doft för alladoft för alla omkringför alla omkring digalla omkring dig ochomkring dig och göradig och göra denoch göra den härgöra den här världenden här världen enhär världen en lyckligvärlden en lycklig platsgod jul till denjul till den jagtill den jag älskarden jag älskar mestdenna jul sprida din doftjul sprida din doft försprida din doft för alladin doft för alla omkringdoft för alla omkring digför alla omkring dig ochalla omkring dig och göraomkring dig och göra dendig och göra den häroch göra den här världengöra den här världen enden här världen en lycklighär världen en lycklig platsgod jul till den jagjul till den jag älskartill den jag älskar mest

Kan denna jul ge dig all den kärlek och lycka i världen! God Jul och ett Gott Nytt År
kan-denna-jul-ge-dig-all-den-kärlek-och-lycka-i-världen-god-jul-och-ett-gott-nytt-År
Du är en gåva jag be Santa för varje jul. God jul till den jag älskar.
du-är-gåva-jag-be-santa-för-varje-jul-god-jul-till-den-jag-älskar
Ditt leende är smittsam, vidarebefordra den till alla runt omkring. Göra alla glada hela tiden! God Jul
ditt-leende-är-smittsam-vidarebefordra-den-till-alla-runt-omkring-göra-alla-glada-hela-tiden-god-jul
Kan denna jul du bli välsignade och botade av renhet och oskuld Jesusbarnet. Må alla dina synder förlåtna. God jul till dig.
kan-denna-jul-bli-välsignade-och-botade-av-renhet-och-oskuld-jesusbarnet-må-alla-dina-synder-förlåtna-god-jul-till-dig
Hej baby, här önskar dig och rolig och present brätten jul. Må alla dina drömmar förvandlas till verklighet. God Jul och ett Gott Nytt År.
hej-baby-här-önskar-dig-och-rolig-och-present-brätten-jul-må-alla-dina-drömmar-förvandlas-till-verklighet-god-jul-och-ett-gott-nytt-År
Bells ringer och alla sjunger, det är jul! Det är jul! Önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År
bells-ringer-och-alla-sjunger-det-är-jul-det-är-jul-Önskar-dig-god-jul-och-ett-gott-nytt-År