Den ultimata måttet på en människa är inte där han står i stunder av komfort och bekvämlighet, men där han står i tider av utmaning och kontroverser.


den-ultimata-måttet-på-människa-är-inte-där-han-står-i-stunder-av-komfort-och-bekvämlighet-men-där-han-står-i-tider-av-utmaning-och
martin luther kingdenultimatamåttetmänniskaärintedärhanstårstunderavkomfortochbekvämlighetmentiderutmaningkontroverserden ultimataultimata måttetmåttet påen människamänniska ärär inteinte därdär hanhan stårstår ii stunderstunder avav komfortkomfort ochoch bekvämlighetmen därdär hanhan stårstår ii tidertider avav utmaningutmaning ochoch kontroverserden ultimata måttetultimata måttet påmåttet på enpå en människaen människa ärmänniska är inteär inte därinte där handär han stårhan står istår i stunderi stunder avstunder av komfortav komfort ochkomfort och bekvämlighetmen där handär han stårhan står istår i tideri tider avtider av utmaningav utmaning ochutmaning och kontroverserden ultimata måttet påultimata måttet på enmåttet på en människapå en människa ären människa är intemänniska är inte därär inte där haninte där han stårdär han står ihan står i stunderstår i stunder avi stunder av komfortstunder av komfort ochav komfort och bekvämlighetmen där han stårdär han står ihan står i tiderstår i tider avi tider av utmaningtider av utmaning ochav utmaning och kontroverserden ultimata måttet på enultimata måttet på en människamåttet på en människa ärpå en människa är inteen människa är inte därmänniska är inte där hanär inte där han stårinte där han står idär han står i stunderhan står i stunder avstår i stunder av komforti stunder av komfort ochstunder av komfort och bekvämlighetmen där han står idär han står i tiderhan står i tider avstår i tider av utmaningi tider av utmaning ochtider av utmaning och kontroverser

Den ultimata måttet på människan inte var han står i stunder av komfort och bekvämlighet, men där han står i tider av utmaning och kontroverser.Den verkliga måttet på en människa är inte hur han beter sig i stunder av komfort och bekvämlighet, men hur han står i tider av kontroverser och utmaningar.Ones styrka definieras inte i ögonblicket av komfort och bekvämlighet. Hans verkliga testet är hur han kommer ut tappert i utmaning och kontroverser.Den ultimata måttet på en människa är hur han behandlar någon som kan göra honom absolut inte braMåttet på en person finnas på hur väl han förbereder sig för att allt ska gå rätt, men hur han står upp och rör sig på när allt går fel.Man förbättrar sig själv som han följer sin väg; om han står stilla och väntar på att förbättra innan han fattar beslut, kommer han aldrig flytta.