Den symbolspråk för korsfästelsen är död gamla paradigmet uppståndelsen är ett språng i ett helt nytt sätt att tänka.


den-symbolspråk-för-korsfästelsen-är-död-gamla-paradigmet-uppståndelsen-är-ett-språng-i-ett-helt-nytt-sätt-att-tänka
densymbolspråkfrkorsfästelsenärddgamlaparadigmetuppståndelsenettsprångheltnyttsättatttänkaden symbolspråksymbolspråk förför korsfästelsenkorsfästelsen ärär döddöd gamlagamla paradigmetparadigmet uppståndelsenuppståndelsen ärär ettett språngsprång ii ettett helthelt nyttnytt sättsätt attatt tänkaden symbolspråk försymbolspråk för korsfästelsenför korsfästelsen ärkorsfästelsen är dödär död gamladöd gamla paradigmetgamla paradigmet uppståndelsenparadigmet uppståndelsen äruppståndelsen är ettär ett språngett språng isprång i etti ett heltett helt nytthelt nytt sättnytt sätt attsätt att tänkaden symbolspråk för korsfästelsensymbolspråk för korsfästelsen ärför korsfästelsen är dödkorsfästelsen är död gamlaär död gamla paradigmetdöd gamla paradigmet uppståndelsengamla paradigmet uppståndelsen ärparadigmet uppståndelsen är ettuppståndelsen är ett språngär ett språng iett språng i ettsprång i ett helti ett helt nyttett helt nytt sätthelt nytt sätt attnytt sätt att tänkaden symbolspråk för korsfästelsen ärsymbolspråk för korsfästelsen är dödför korsfästelsen är död gamlakorsfästelsen är död gamla paradigmetär död gamla paradigmet uppståndelsendöd gamla paradigmet uppståndelsen ärgamla paradigmet uppståndelsen är ettparadigmet uppståndelsen är ett språnguppståndelsen är ett språng iär ett språng i ettett språng i ett heltsprång i ett helt nytti ett helt nytt sättett helt nytt sätt atthelt nytt sätt att tänka

Du måste lära dig ett nytt sätt att tänka innan du kan bemästra ett nytt sätt att vara. -Marianne Williamson
du-måste-lära-dig-ett-nytt-sätt-att-tänka-innan-kan-bemästra-ett-nytt-sätt-att-vara
Du måste lära sig ett nytt sätt att tänka innan du kan behärska ett nytt sätt att vara.
du-måste-lära-sig-ett-nytt-sätt-att-tänka-innan-kan-behärska-ett-nytt-sätt-att-vara
Hemligheten med bra skrivande är att säga en gammal sak på ett nytt sätt eller att säga något nytt i ett gammalt sätt. -Richard Harding Davis
hemligheten-med-bra-skrivande-är-att-säga-gammal-sak-på-ett-nytt-sätt-eller-att-säga-något-nytt-i-ett-gammalt-sätt
Vi fortfarande lever med det gamla paradigmet av ålder som en båge. Det är den gamla metafor: Du är född, dig topp i medelåldern och nedgång i decrepitude.
vi-fortfarande-lever-med-det-gamla-paradigmet-av-ålder-som-båge-det-är-den-gamla-metafor-du-är-född-dig-topp-i-medelåldern-och-nedgång-i
Jag kan verka som om jag inte har något emot. Men när det överskrider gränsen, kommer du att uppleva en helt ny mig på ett helt nytt sätt. -Abhishek Tiwari
jag-kan-verka-som-om-jag-inte-har-något-emot-men-när-det-överskrider-gränsen-kommer-att-uppleva-helt-ny-mig-på-ett-helt-nytt-sätt
När kvinnor är deprimerad, de äter eller shoppa. Män invadera ett annat land. Det är ett helt annat sätt att tänka.
när-kvinnor-är-deprimerad-de-äter-eller-shoppa-män-invadera-ett-annat-land-det-är-ett-helt-annat-sätt-att-tänka