Den största cellen i den mänskliga kroppen är den kvinnliga ägget och den minsta är den manliga spermier


den-största-cellen-i-den-mänskliga-kroppen-är-den-kvinnliga-ägget-och-den-minsta-är-den-manliga-spermier
denstrstacellendenmänskligakroppenärkvinnligaäggetochminstamanligaspermierden störstastörsta cellencellen ii denden mänskligamänskliga kroppenkroppen ärär denden kvinnligakvinnliga äggetägget ochoch denden minstaminsta ärär denden manligamanliga spermierden största cellenstörsta cellen icellen i deni den mänskligaden mänskliga kroppenmänskliga kroppen ärkroppen är denär den kvinnligaden kvinnliga äggetkvinnliga ägget ochägget och denoch den minstaden minsta ärminsta är denär den manligaden manliga spermierden största cellen istörsta cellen i dencellen i den mänskligai den mänskliga kroppenden mänskliga kroppen ärmänskliga kroppen är denkroppen är den kvinnligaär den kvinnliga äggetden kvinnliga ägget ochkvinnliga ägget och denägget och den minstaoch den minsta ärden minsta är denminsta är den manligaär den manliga spermierden största cellen i denstörsta cellen i den mänskligacellen i den mänskliga kroppeni den mänskliga kroppen ärden mänskliga kroppen är denmänskliga kroppen är den kvinnligakroppen är den kvinnliga äggetär den kvinnliga ägget ochden kvinnliga ägget och denkvinnliga ägget och den minstaägget och den minsta äroch den minsta är denden minsta är den manligaminsta är den manliga spermier

Den minsta ben i den mänskliga kroppen är den stapes benet som ligger i öratI kön krig, är tanklöshet vapen av den manliga, hämndlystnad av den kvinnliga.Den mänskliga kroppen är den bästa bilden av den mänskliga själen.Att leva under den amerikanska konstitutionen är den största politiska privilegium som någonsin tillerkänns den mänskliga rasenHälsa är den största innehav. Förnöjsamhet är den största skatten. Förtroende är den största vän. Icke-vara är den största glädjen.Den starkaste muskel i den mänskliga kroppen är tungan i förhållande till sin storlek.