Den som vill lära sig att flyga en dag måste först lära sig att stå och gå och springa och klättra och dansa en kan inte flyga i flygande.


den-som-vill-lära-sig-att-flyga-dag-måste-först-lära-sig-att-stå-och-gå-och-springa-och-klättra-och-dansa-kan-inte-flyga-i-flygande
densomvilllärasigattflygadagmåstefrstståochspringaklättradansakaninteflygandeden somsom villvill läralära sigsig attatt flygaflyga enen dagdag måstemåste förstförst läralära sigsig attatt ståstå ochoch gågå ochoch springaspringa ochoch klättraklättra ochoch dansadansa enen kankan inteinte flygaflyga ii flygandeden som villsom vill läravill lära siglära sig attsig att flygaatt flyga enflyga en dagen dag måstedag måste förstmåste först läraförst lära siglära sig attsig att ståatt stå ochstå och gåoch gå ochgå och springaoch springa ochspringa och klättraoch klättra ochklättra och dansaoch dansa endansa en kanen kan intekan inte flygainte flyga iflyga i flygandeden som vill lärasom vill lära sigvill lära sig attlära sig att flygasig att flyga enatt flyga en dagflyga en dag måsteen dag måste förstdag måste först läramåste först lära sigförst lära sig attlära sig att ståsig att stå ochatt stå och gåstå och gå ochoch gå och springagå och springa ochoch springa och klättraspringa och klättra ochoch klättra och dansaklättra och dansa enoch dansa en kandansa en kan inteen kan inte flygakan inte flyga iinte flyga i flygandeden som vill lära sigsom vill lära sig attvill lära sig att flygalära sig att flyga ensig att flyga en dagatt flyga en dag måsteflyga en dag måste försten dag måste först läradag måste först lära sigmåste först lära sig attförst lära sig att stålära sig att stå ochsig att stå och gåatt stå och gå ochstå och gå och springaoch gå och springa ochgå och springa och klättraoch springa och klättra ochspringa och klättra och dansaoch klättra och dansa enklättra och dansa en kanoch dansa en kan intedansa en kan inte flygaen kan inte flyga ikan inte flyga i flygande

Även himmelens fåglar måste lära sig att flygaKnack flyga är att lära sig att kasta sig på marken och missar.Bra utbildning innebär att lära sig att läsa, skriva och framför allt lära sig att lära sig så att du kan vara vad du vill bli när du växer upp.Dont spendera ditt liv bara krypa. Inse vingarna Gud har begåvad du och lära sig att flygaVi måste vara fel att lära sig vad som är rätt och vi måste snubblar och faller veta hur man ska stå och slåss!Vi måste alla lära sig en bra lektion - hur man ska leva tillsammans. Det är den nya utmaningen för den nya världen... lära sig att samexistera och inte co-förinta.