Den sötaste förhållande i den här världen är när du håller handen av en person och personen går med dig utan att fråga var och varför...


den-sötaste-förhållande-i-den-här-världen-är-när-håller-handen-av-person-och-personen-går-med-dig-utan-att-fråga-var-och-varför
denstastefrhållandedenhärvärldenärnärhållerhandenavpersonochpersonengårmeddigutanattfrågavarvarfrden sötastesötaste förhållandeförhållande ii denden härhär världenvärlden ärär närnär dudu hållerhåller handenhanden avav enen personperson ochoch personenpersonen gårgår medmed digdig utanutan attatt frågafråga varvar ochoch varförden sötaste förhållandesötaste förhållande iförhållande i deni den härden här världenhär världen ärvärlden är närär när dunär du hållerdu håller handenhåller handen avhanden av enav en personen person ochperson och personenoch personen gårpersonen går medgår med digmed dig utandig utan attutan att frågaatt fråga varfråga var ochvar och varförden sötaste förhållande isötaste förhållande i denförhållande i den häri den här världenden här världen ärhär världen är närvärlden är när duär när du hållernär du håller handendu håller handen avhåller handen av enhanden av en personav en person ochen person och personenperson och personen gåroch personen går medpersonen går med diggår med dig utanmed dig utan attdig utan att frågautan att fråga varatt fråga var ochfråga var och varförden sötaste förhållande i densötaste förhållande i den härförhållande i den här världeni den här världen ärden här världen är närhär världen är när duvärlden är när du hållerär när du håller handennär du håller handen avdu håller handen av enhåller handen av en personhanden av en person ochav en person och personenen person och personen gårperson och personen går medoch personen går med digpersonen går med dig utangår med dig utan attmed dig utan att frågadig utan att fråga varutan att fråga var ochatt fråga var och varför

Den bästa personen att tala om problemen i din relation är den person du är i ett förhållande med.
den-bästa-personen-att-tala-om-problemen-i-din-relation-är-den-person-är-i-ett-förhållande-med
Vet du vad den sötaste tiden på dagen är? När du ber, vill veta varför? Du pratar med den som älskar dig mest.
vet-vad-den-sötaste-tiden-på-dagen-är-när-ber-vill-veta-varför-du-pratar-med-den-som-älskar-dig-mest
Du vet den sötaste tiden på dagen är? Det är när du ber. Varför? Eftersom du pratar med Gud, den som älskar dig mest.
du-vet-den-sötaste-tiden-på-dagen-är-det-är-när-ber-varför-eftersom-pratar-med-gud-den-som-älskar-dig-mest
Om någon håller hurting du inte fråga dig själv varför de gör så här mot mig? Fråga dig själv
om-någon-håller-hurting-inte-fråga-dig-själv-varför-de-gör-så-här-mig-fråga-dig-själv-varför-jag-lå-dem-göra-detta-mig
Grattis på födelsedagen min kära och sötaste, inte en dag går när jag inte tänker på dig och hur tömma mitt liv skulle vara om du var inte här.
grattis-på-födelsedagen-min-kära-och-sötaste-inte-dag-går-när-jag-inte-tänker-på-dig-och-hur-tömma-mitt-liv-skulle-vara-om-var-inte-här
Jag kunde erövra han hela världen med ena handen, men bara om du håller den andra.
jag-kunde-erövra-han-hela-världen-med-ena-handen-men-bara-om-håller-den-andra