Den mest autentiska sak om oss är vår förmåga att skapa, att övervinna, att uthärda, att omvandla, att älska och att vara större än vårt lidande.


den-mest-autentiska-sak-om-oss-är-vår-förmåga-att-skapa-att-övervinna-att-uthärda-att-omvandla-att-älska-och-att-vara-större-än-vårt
denmestautentiskasakomossärvårfrmågaattskapavervinnauthärdaomvandlaälskaochvarastrreänvårtlidandeden mestmest autentiskaautentiska saksak omom ossoss ärär vårvår förmågaförmåga attatt skapaatt övervinnaatt uthärdaatt omvandlaatt älskaälska ochoch attatt varavara störrestörre änän vårtvårt lidandeden mest autentiskamest autentiska sakautentiska sak omsak om ossom oss äross är vårär vår förmågavår förmåga attförmåga att skapaatt älska ochälska och attoch att varaatt vara störrevara större änstörre än vårtän vårt lidandeden mest autentiska sakmest autentiska sak omautentiska sak om osssak om oss ärom oss är våross är vår förmågaär vår förmåga attvår förmåga att skapaatt älska och attälska och att varaoch att vara störreatt vara större änvara större än vårtstörre än vårt lidandeden mest autentiska sak ommest autentiska sak om ossautentiska sak om oss ärsak om oss är vårom oss är vår förmågaoss är vår förmåga attär vår förmåga att skapaatt älska och att varaälska och att vara störreoch att vara större änatt vara större än vårtvara större än vårt lidande

Den mest autentiska sak om oss är ute förmåga att skapa övervinna för att uthärda att omvandla att älska och att vara större än vårt lidandeDesto större blir din förmåga att älska, desto större förmåga att känna smärta.Den mest identifiera drag av mänsklighet är vår förmåga att vara inhumant att varandraMellan stimulus och svar finns ett utrymme. I detta utrymme är vår förmåga att välja vårt svar. I vårt svar ligger vår tillväxt och vår frihet.Mellan stimulus och svar finns ett utrymme i det utrymmet är vår förmåga att välja vårt svar i vårt svar ligger vår tillväxt och frihetDet enklaste sak i denna värld är vårt liv, och mest komplicerade sak är vårt sätt att leva det,