Den huvudsakliga misslyckande utbildning är att det inte har förberett folk att begripa frågor som rör människans öde.


den-huvudsakliga-misslyckande-utbildning-är-att-det-inte-har-förberett-folk-att-begripa-frågor-som-rör-människans-öde
denhuvudsakligamisslyckandeutbildningärattdetinteharfrberettfolkbegripafrågorsomrrmänniskansdeden huvudsakligahuvudsakliga misslyckandemisslyckande utbildningutbildning ärär attatt detdet inteinte harhar förberettförberett folkfolk attatt begripabegripa frågorsom rörrör människansmänniskans ödeden huvudsakliga misslyckandehuvudsakliga misslyckande utbildningmisslyckande utbildning ärutbildning är attär att detatt det intedet inte harinte har förberetthar förberett folkförberett folk attfolk att begripaatt begripa frågorbegripa frågor somfrågor som rörsom rör människansrör människans ödeden huvudsakliga misslyckande utbildninghuvudsakliga misslyckande utbildning ärmisslyckande utbildning är attutbildning är att detär att det inteatt det inte hardet inte har förberettinte har förberett folkhar förberett folk attförberett folk att begripafolk att begripa frågoratt begripa frågor sombegripa frågor som rörfrågor som rör människanssom rör människans ödeden huvudsakliga misslyckande utbildning ärhuvudsakliga misslyckande utbildning är attmisslyckande utbildning är att detutbildning är att det inteär att det inte haratt det inte har förberettdet inte har förberett folkinte har förberett folk atthar förberett folk att begripaförberett folk att begripa frågorfolk att begripa frågor somatt begripa frågor som rörbegripa frågor som rör människansfrågor som rör människans öde

Hela mitt liv väntar på de frågor som jag har förberett svar. -Tom Stoppard
hela-mitt-liv-väntar-på-de-frågor-som-jag-har-förberett-svar
När vi hanterar frågor som rör rättsprinciper och deras tillämpningar, har vi inte plötsligt stiger till en stratosfären av isiga säkerhet -Charles Evans Hughes
när-vi-hanterar-frågor-som-rör-rättsprinciper-och-deras-tillämpningar-har-vi-inte-plötsligt-stiger-till-stratosfären-av-isiga-säkerhet
När en ädel liv har förberett ålderdom, är det inte sjunka att den avslöjar, men de första dagarna av odödlighet.
när-ädel-liv-har-förberett-ålderdom-är-det-inte-sjunka-att-den-avslöjar-men-de-första-dagarna-av-odödlighet
Ingen man som tillber utbildning har fått ut det bästa av utbildning... Utan en mild förakt för utbildning ingenmans utbildning är klar.
ingen-man-som-tillber-utbildning-har-fått-ut-det-bästa-av-utbildning-utan-mild-förakt-för-utbildning-ingenmans-utbildning-är-klar
Det finns ingenting av någon betydelse i utbildning, i ekonomin, i stadsplanering, socialpolitik som inte rör svarta människor.
det-finns-ingenting-av-någon-betydelse-i-utbildning-i-ekonomin-i-stadsplanering-socialpolitik-som-inte-rör-svarta-människor
det-är-öde-fras-av-den-svaga-mänskliga-hjärtat-det-är-öde-mörk-ursäkt-för-varje-fel-den-starka-och-dygdig-erkänna-ingen-öde