Den bästa anledningen till att ha drömmar är att i drömmar några skäl är nödvändiga.


den-bästa-anledningen-till-att-ha-drömmar-är-att-i-drömmar-några-skäl-är-nödvändiga
ashleigh brilliantdenbästaanledningentillatthadrmmarärnågraskälndvändigaden bästabästa anledningenanledningen tilltill attatt haha drömmardrömmar ärär attatt ii drömmardrömmar någranågra skälskäl ärär nödvändigaden bästa anledningenbästa anledningen tillanledningen till atttill att haatt ha drömmarha drömmar ärdrömmar är attär att iatt i drömmari drömmar någradrömmar några skälnågra skäl ärskäl är nödvändigaden bästa anledningen tillbästa anledningen till attanledningen till att hatill att ha drömmaratt ha drömmar ärha drömmar är attdrömmar är att iär att i drömmaratt i drömmar någrai drömmar några skäldrömmar några skäl ärnågra skäl är nödvändigaden bästa anledningen till attbästa anledningen till att haanledningen till att ha drömmartill att ha drömmar äratt ha drömmar är attha drömmar är att idrömmar är att i drömmarär att i drömmar någraatt i drömmar några skäli drömmar några skäl ärdrömmar några skäl är nödvändiga

Kanske några drömmar komma riktigt sant men kanske några drömmar är bara mardrömmar i förklädnad.Drömmar är nödvändiga för livet.Den största frestelsen att livet är att konvertera drömmar till verklighet. Men den största nederlag i livet kommer när vi överlämnar våra drömmar till verklighet.Är jag den enda med drömmar här. Jag trodde dina drömmar var mina drömmar och att du ville vad jag ville - så var är du nu?Drömmar är som vår livskraft. De är vår motivation. Drömmar hålla oss gå när det är tuffa, och de uppmuntrar oss att göra vårt bästaTill en drömmare som ni, är den bästa tiden att utforska dina vyer till zeniths natt. Ha en bra natt och söta drömmar. Sov gott.