Den allra första tår han gjorde var så djupt att jag trodde att det hade gått rakt in i mitt hjärta.


den-allra-första-tår-han-gjorde-var-så-djupt-att-jag-trodde-att-det-hade-gått-rakt-in-i-mitt-hjärta
cs lewisdenallrafrstatårhangjordevardjuptattjagtroddedethadegåttraktinmitthjärtaden allraallra förstaförsta tårtår hanhan gjordegjorde varvar såså djuptdjupt attatt jagjag troddetrodde attatt detdet hadehade gåttgått raktrakt inin ii mittmitt hjärtaden allra förstaallra första tårförsta tår hantår han gjordehan gjorde vargjorde var såvar så djuptså djupt attdjupt att jagatt jag troddejag trodde atttrodde att detatt det hadedet hade gåtthade gått raktgått rakt inrakt in iin i mitti mitt hjärtaden allra första tårallra första tår hanförsta tår han gjordetår han gjorde varhan gjorde var sågjorde var så djuptvar så djupt attså djupt att jagdjupt att jag troddeatt jag trodde attjag trodde att dettrodde att det hadeatt det hade gåttdet hade gått rakthade gått rakt ingått rakt in irakt in i mittin i mitt hjärtaden allra första tår hanallra första tår han gjordeförsta tår han gjorde vartår han gjorde var såhan gjorde var så djuptgjorde var så djupt attvar så djupt att jagså djupt att jag troddedjupt att jag trodde attatt jag trodde att detjag trodde att det hadetrodde att det hade gåttatt det hade gått raktdet hade gått rakt inhade gått rakt in igått rakt in i mittrakt in i mitt hjärta

Från den allra första stund jag först såg dig, det är då jag visste, alla drömmar jag höll i mitt hjärta hade plötsligt besannas.Den allra första stund jag såg honom, var mitt hjärta oåterkalleligen borta.Jag gjorde aldrig ett misstag i mitt liv. Jag trodde att jag gjorde en gång, men jag hade fel.Jag trodde jag var så stark til han bröt mitt hjärta. Allt jag kunde tänka på var varför jag var så dum.Hur kan man tala om någon vars driver lycka att de är på något sätt inte amerikansk när det var den allra första löftet att Amerika gjorde?En sann vän ser den första tår, fångar andra tår, och stoppar tredje tår