De stora nationerna har alltid agerat som gangsters, och de små nationer som prostituerade.


de-stora-nationerna-har-alltid-agerat-som-gangsters-och-de-små-nationer-som-prostituerade
destoranationernaharalltidageratsomgangstersochdesmånationerprostitueradede storastora nationernanationerna harhar alltidalltid ageratagerat somsom gangstersoch dede småsmå nationernationer somsom prostitueradede stora nationernastora nationerna harnationerna har alltidhar alltid ageratalltid agerat somagerat som gangstersoch de småde små nationersmå nationer somnationer som prostitueradede stora nationerna harstora nationerna har alltidnationerna har alltid agerathar alltid agerat somalltid agerat som gangstersoch de små nationerde små nationer somsmå nationer som prostitueradede stora nationerna har alltidstora nationerna har alltid ageratnationerna har alltid agerat somhar alltid agerat som gangstersoch de små nationer somde små nationer som prostituerade

Krig har blivit en lyx som bara små nationer har råd.De nationer som har lagt mänskligheten och efter mest sina skulder har varit små stater Israel, Aten, Florens, elisabetanska EnglandDirekt användning av våld är en sådan dålig lösning på alla problem, det är i allmänhet endast användas av små barn och stora nationer.Stora sinnen har syften; små sinnen har önskemål. Små sinnen dämpas av olyckor; stora sinnen höja sig över demSmå nationer som indecently klädda kvinnor. De fresta illasinnade.Små män med små sinnen och små fantasi går genom livet i små hjulspår, självbelåtet motstå alla förändringar som skulle burk sina små världar.