De starkaste människor är inte alltid de människor som vinner, men de människor som inte ger upp när de förlorar


de-starkaste-människor-är-inte-alltid-de-människor-som-vinner-men-de-människor-som-inte-ger-upp-när-de-förlorar
destarkastemänniskorärintealltiddesomvinnermengeruppnärfrlorarde starkastestarkaste människorär inteinte alltidalltid dede människorsom vinnermen dede människorsom inteinte gerger uppupp närnär dede förlorarde starkaste människorstarkaste människor ärmänniskor är inteär inte alltidinte alltid dealltid de människorde människor sommänniskor som vinnermen de människorde människor sommänniskor som intesom inte gerinte ger uppger upp närupp när denär de förlorarde starkaste människor ärstarkaste människor är intemänniskor är inte alltidär inte alltid deinte alltid de människoralltid de människor somde människor som vinnermen de människor somde människor som intemänniskor som inte gersom inte ger uppinte ger upp närger upp när deupp när de förlorarde starkaste människor är intestarkaste människor är inte alltidmänniskor är inte alltid deär inte alltid de människorinte alltid de människor somalltid de människor som vinnermen de människor som intede människor som inte germänniskor som inte ger uppsom inte ger upp närinte ger upp när deger upp när de förlorar

De starkaste människor är inte de som visar styrka framför oss, men de som vinner strider vi inte vet någonting om.
de-starkaste-människor-är-inte-de-som-visar-styrka-framför-oss-men-de-som-vinner-strider-vi-inte-vet-någonting-om
Skylla aldrig någon i livet; Goda människor ger lycka. Dåliga människor ger upplevelser. De värsta människor ger en lektion. Bästa människor ger minnen.
skylla-aldrig-någon-i-livet-goda-människor-ger-lycka-dåliga-människor-ger-upplevelser-de-värsta-människor-ger-lektion-bästa-människor-ger
Ibland de starkaste människor på morgonen är människor som grät hela natten.
ibland-de-starkaste-människor-på-morgonen-är-människor-som-grät-hela-natten
Kom alltid ihåg: Goda människor ger dig lycka och dåliga människor ger du upplever.
kom-alltid-ihåg-goda-människor-ger-dig-lycka-och-dåliga-människor-ger-upplever
Gud ger inte de saker vi vill ha, men det vi behöver. Gud ger inte de människor som vi vill, men de människor vi behöver. Ha tro!
gud-ger-inte-de-saker-vi-vill-ha-men-det-vi-behöver-gud-ger-inte-de-människor-som-vi-vill-men-de-människor-vi-behöver-ha-tro
Människor som ser ner på andra människor inte hamna såg upp till. -Robert Half
människor-som-ser-ner-på-andra-människor-inte-hamna-såg-upp-till