De som bor med svärd bli skjuten av dem som inte gör det.


de-som-bor-med-svärd-bli-skjuten-av-dem-som-inte-gör-det
anonymdesombormedsvärdbliskjutenavdemintegrdetde somsom bormed svärdsvärd blibli skjutenskjuten avav demdem somsom inteinte görgör detde som borsom bor medbor med svärdmed svärd blisvärd bli skjutenbli skjuten avskjuten av demav dem somdem som intesom inte görinte gör detde som bor medsom bor med svärdbor med svärd blimed svärd bli skjutensvärd bli skjuten avbli skjuten av demskjuten av dem somav dem som intedem som inte görsom inte gör detde som bor med svärdsom bor med svärd blibor med svärd bli skjutenmed svärd bli skjuten avsvärd bli skjuten av dembli skjuten av dem somskjuten av dem som inteav dem som inte gördem som inte gör det

Omge dig med människor som berikar ditt liv, och bli av med dem som inte gör det.Du behöver inte någon som inte behöver dig. Fokus på dem som verkligen uppskattar dig och bli av med dem som inte gör det.Ingenting i livet är så spännande som att bli skjuten på utan resultat.I denna omgång baseball, bor du med svärd och dö av den. Du hit och träffas. Kom ihåg det.Arbetet med dem som delar i dina drömmar eller du slösa din tid åt att arbeta med dem som inte gör detDe som bor i framtiden måste alltid verkar självisk för dem som bor i nuet.