Döden tar aldrig den vise mannen på sängen, han är alltid redo att gå.


döden-tar-aldrig-den-vise-mannen-på-sängen-han-är-alltid-redo-att-gå
ddentaraldrigdenvisemannensängenhanäralltidredoattdöden tartar aldrigaldrig denden visevise mannenmannen påpå sängenhan ärär alltidalltid redoredo attatt gådöden tar aldrigtar aldrig denaldrig den viseden vise mannenvise mannen påmannen på sängenhan är alltidär alltid redoalltid redo attredo att gådöden tar aldrig dentar aldrig den visealdrig den vise mannenden vise mannen påvise mannen på sängenhan är alltid redoär alltid redo attalltid redo att gådöden tar aldrig den visetar aldrig den vise mannenaldrig den vise mannen påden vise mannen på sängenhan är alltid redo attär alltid redo att gå

Krig tar aldrig en ond man av en slump, den gode mannen alltid.Den upptagen man är aldrig klokt och den vise mannen är aldrig upptagen.Han som alltid är redo att leva genom svårigheter med en lugn anda är aldrig fel, men alltid stark.Dåren undrar, frågar den vise mannen.Anledningen är den vise mannen guide, exempelvis narrSkicklig arbetsgivare män kommer att sysselsätta den vise, den modiga mannen, girig och dum man.