Bli besviken om något är bara Guds sätt att tala om saker och ting kommer att bli bättre.


bli-besviken-om-något-är-bara-guds-sätt-att-tala-om-saker-och-ting-kommer-att-bli-bättre
blibesvikenomnågotärbaragudssättatttalasakerochtingkommerblibättrebli besvikenbesviken omom någotnågot ärär barabara gudsguds sättsätt attatt talatala omom sakersaker ochoch tingting kommerkommer attatt blibli bättrebli besviken ombesviken om någotom något ärnågot är baraär bara gudsbara guds sättguds sätt attsätt att talaatt tala omtala om sakerom saker ochsaker och tingoch ting kommerting kommer attkommer att bliatt bli bättrebli besviken om någotbesviken om något ärom något är baranågot är bara gudsär bara guds sättbara guds sätt attguds sätt att talasätt att tala omatt tala om sakertala om saker ochom saker och tingsaker och ting kommeroch ting kommer attting kommer att blikommer att bli bättrebli besviken om något ärbesviken om något är baraom något är bara gudsnågot är bara guds sättär bara guds sätt attbara guds sätt att talaguds sätt att tala omsätt att tala om sakeratt tala om saker ochtala om saker och tingom saker och ting kommersaker och ting kommer attoch ting kommer att bliting kommer att bli bättre

Det kommer bli svårare innan det blir lättare, men det kommer att bli bättre du bara gotta göra det genom den hårda saker först
det-kommer-bli-svårare-innan-det-blir-lättare-men-det-kommer-att-bli-bättre-bara-gotta-göra-det-genom-den-hårda-saker-först
Det kommer att bli svårare innan det blir lättare. Du behöver bara göra det genom den hårda saker först, och vet att en dag kommer det att bli bättre för gott. -London Mond
det-kommer-att-bli-svårare-innan-det-blir-lättare-du-behöver-bara-göra-det-genom-den-hårda-saker-först-och-vet-att-dag-kommer-det-att-bli
Jag vill bara denna vecka för att bli bättre. Vänligen meddela i dag vara en bra dag. Jag är trött på att bli besviken och sårad, jag är en trevlig tjej, WTF
jag-vill-bara-denna-vecka-för-att-bli-bättre-vänligen-meddela-i-dag-vara-bra-dag-jag-är-trött-på-att-bli-besviken-och-sårad-jag-är-trevlig
Förvänta sig något i livet och du kommer aldrig att bli besviken.
förvänta-sig-något-i-livet-och-kommer-aldrig-att-bli-besviken
Det kan bli lite svårare innan det blir lättare. Men det kommer att bli bättre, du bara måste göra det genom det hårda saker först.
det-kan-bli-lite-svårare-innan-det-blir-lättare-men-det-kommer-att-bli-bättre-bara-måste-göra-det-genom-det-hårda-saker-först
Det är bättre att bli besviken av män och utses av Gud.
det-är-bättre-att-bli-besviken-av-män-och-utses-av-gud