Bön talar med Gud. Gud vet ditt hjärta och inte så berörda med dina ord som han är med attityden hos ditt hjärta.


bön-talar-med-gud-gud-vet-ditt-hjärta-och-inte-så-berörda-med-dina-ord-som-han-är-med-attityden-hos-ditt-hjärta
bntalarmedgudgudvetditthjärtaochinteberrdadinaordsomhanärattitydenhoshjärtabön talartalar medmed gudgud vetvet dittditt hjärtahjärta ochoch inteinte såså berördaberörda medmed dinaord somsom hanhan ärär medmed attitydenattityden hoshos dittditt hjärtabön talar medtalar med gudgud vet dittvet ditt hjärtaditt hjärta ochhjärta och inteoch inte såinte så berördaså berörda medberörda med dinamed dina orddina ord somord som hansom han ärhan är medär med attitydenmed attityden hosattityden hos ditthos ditt hjärtabön talar med gudgud vet ditt hjärtavet ditt hjärta ochditt hjärta och intehjärta och inte såoch inte så berördainte så berörda medså berörda med dinaberörda med dina ordmed dina ord somdina ord som hanord som han ärsom han är medhan är med attitydenär med attityden hosmed attityden hos dittattityden hos ditt hjärtagud vet ditt hjärta ochvet ditt hjärta och inteditt hjärta och inte såhjärta och inte så berördaoch inte så berörda medinte så berörda med dinaså berörda med dina ordberörda med dina ord sommed dina ord som handina ord som han ärord som han är medsom han är med attitydenhan är med attityden hosär med attityden hos dittmed attityden hos ditt hjärta

Gud ser inte på ditt utseende eller dina ägodelar; men han ser på ditt hjärta och dina handlingar.När du inte kan sätta dina böner i ord, hör Gud ditt hjärta.Gud talar genom sitt ord till dem som lyssnar med sitt hjärta.Kan julen fylla ditt hem med glädje, ditt hjärta med kärlek och ditt liv med skrattFortsätt att dela ditt hjärta med människor även om det har brutits. Inte behandla ditt hjärta som en actionfigur insvept i plast och aldrig använt.De som visas i ditt liv, om du vill hjälpa eller skada, är alla sänd av Gud. Möt dem alla med ett lugnt hjärta men med en krigare anda.