Bästa vän är någon som vet allt om dig och älskar dig ändå.


bästa-vän-är-någon-som-vet-allt-om-dig-och-älskar-dig-ändå
elbert hubbardbästavänärnågonsomvetalltomdigochälskarändåbästa vänvän ärär någonnågon somsom vetvet alltallt omom digdig ochoch älskarälskar digdig ändåbästa vän ärvän är någonär någon somnågon som vetsom vet alltvet allt omallt om digom dig ochdig och älskaroch älskar digälskar dig ändåbästa vän är någonvän är någon somär någon som vetnågon som vet alltsom vet allt omvet allt om digallt om dig ochom dig och älskardig och älskar digoch älskar dig ändåbästa vän är någon somvän är någon som vetär någon som vet alltnågon som vet allt omsom vet allt om digvet allt om dig ochallt om dig och älskarom dig och älskar digdig och älskar dig ändå

En vän är någon som vet allt om dig och ändå älskar dig.En vän är någon som vet allt om dig och fortfarande älskar digEn vän är någon som vet allt om dig och fortfarande älskar dig.Bästa vän är någon som vet allt om dig, vet de saker som gör dig lycklig, och vet de saker som gör dig arg.En bästa vän är någon som älskar dig när du glömmer att älska dig självDet största i livet är att hitta någon som vet allt om dig och dina misstag och beklagar och ändå fortfarande find..the bäst i dig