Av alla de saker som jag har gjort, är den viktigaste samordna de talanger som de som arbetar för oss och pekar dem mot ett visst mål.


av-alla-de-saker-som-jag-har-gjort-är-den-viktigaste-samordna-de-talanger-som-de-som-arbetar-för-oss-och-pekar-dem-ett-visst-mål
walt disneyavalladesakersomjaghargjortärdenviktigastesamordnatalangerarbetarfrossochpekardemettvisstmålav allaalla dede sakersaker somsom jagjag harhar gjortär denden viktigasteviktigaste samordnasamordna dede talangertalanger somsom dede somsom arbetararbetar förför ossoss ochoch pekarpekar demdem motmot ettett visstvisst målav alla dealla de sakerde saker somsaker som jagsom jag harjag har gjortär den viktigasteden viktigaste samordnaviktigaste samordna desamordna de talangerde talanger somtalanger som desom de somde som arbetarsom arbetar förarbetar för ossför oss ochoss och pekaroch pekar dempekar dem motdem mot ettmot ett visstett visst målav alla de sakeralla de saker somde saker som jagsaker som jag harsom jag har gjortär den viktigaste samordnaden viktigaste samordna deviktigaste samordna de talangersamordna de talanger somde talanger som detalanger som de somsom de som arbetarde som arbetar försom arbetar för ossarbetar för oss ochför oss och pekaross och pekar democh pekar dem motpekar dem mot ettdem mot ett visstmot ett visst målav alla de saker somalla de saker som jagde saker som jag harsaker som jag har gjortär den viktigaste samordna deden viktigaste samordna de talangerviktigaste samordna de talanger somsamordna de talanger som dede talanger som de somtalanger som de som arbetarsom de som arbetar förde som arbetar för osssom arbetar för oss ocharbetar för oss och pekarför oss och pekar demoss och pekar dem motoch pekar dem mot ettpekar dem mot ett visstdem mot ett visst mål

Av alla de saker som jag har gjort, är den viktigaste samordna dem som arbetar med mig och siktar sina insatser på ett visst mål.
av-alla-de-saker-som-jag-har-gjort-är-den-viktigaste-samordna-dem-som-arbetar-med-mig-och-siktar-sina-insatser-på-ett-visst-mål
Alla som har åstadkommit stora saker har haft en stor mål, har fasta blicken på ett mål som var hög, en som ibland verkade omöjligt.
alla-som-har-åstadkommit-stora-saker-har-haft-stor-mål-har-fasta-blicken-på-ett-mål-som-var-hög-som-ibland-verkade-omöjligt
I en balanserad organisation, som arbetar mot ett gemensamt mål, det är framgång
i-balanserad-organisation-som-arbetar-ett-gemensamt-mål-det-är-framgång
Det bästa lagarbete kommer från män som arbetar självständigt mot ett mål unisont.
det-bästa-lagarbete-kommer-från-män-som-arbetar-självständigt-ett-mål-unisont
Gud ge dem visdom som har den; och de som är dårar låta dem använda sina talanger -William Shakespeare
gud-ge-dem-visdom-som-har-den-och-de-som-är-dårar-lå-dem-använda-sina-talanger
Jag önskar alltid mina husdjur kunde tala, men sedan jag ihåg alla de saker som jag har sagt och gjort framför dem. -Nikhil Saluja
jag-önskar-alltid-mina-husdjur-kunde-tala-men-sedan-jag-ihåg-alla-de-saker-som-jag-har-sagt-och-gjort-framför-dem