Att vara tacksamma medel som vi har varit imponerad med en känsla av vänlighet uttryckt mot oss och vill erkänna det. Det innebär att vi är tacksamma.


att-vara-tacksamma-medel-som-vi-har-varit-imponerad-med-känsla-av-vänlighet-uttryckt-oss-och-vill-erkänna-det-det-innebär-att-vi-är-tacksamma
attvaratacksammamedelsomviharvaritimponeradmedkänslaavvänlighetuttrycktossochvillerkännadetdetinnebärattärtacksammaatt varavara tacksammatacksamma medelmedel somsom vivi harhar varitvarit imponeradimponerad medmed enen känslakänsla avav vänlighetvänlighet uttrycktuttryckt motmot ossoss ochoch villvill erkännaerkänna detdet innebärinnebär attatt vivi ärär tacksammaatt vara tacksammavara tacksamma medeltacksamma medel sommedel som visom vi harvi har varithar varit imponeradvarit imponerad medimponerad med enmed en känslaen känsla avkänsla av vänlighetav vänlighet uttrycktvänlighet uttryckt motuttryckt mot ossmot oss ochoss och villoch vill erkännavill erkänna detdet innebär attinnebär att viatt vi ärvi är tacksamma

Låt oss vara tacksamma mot spegeln endast avslöjar för oss vårt utseende. -Samuel Butler
låt-oss-vara-tacksamma-spegeln-endast-avslöjar-för-oss-vårt-utseende
Om du inte vet vad du ska vara tacksamma för, vara tacksamma för alla problem som du inte har haft ännu. -Vikrant Parsai
om-inte-vet-vad-ska-vara-tacksamma-för-vara-tacksamma-för-alla-problem-som-inte-har-haft-ännu
Gud om du välsignar mig jag ska vara tacksamma, men om du inte gör det jag ska vara tacksamma för vad jag har.
gud-om-välsignar-mig-jag-ska-vara-tacksamma-men-om-inte-gör-det-jag-ska-vara-tacksamma-för-vad-jag-har
Låt oss vara tacksamma mot människor som gör oss lyckliga, de är de charmiga trädgårdsmästare som gör våra själar blomma.
låt-oss-vara-tacksamma-människor-som-gör-oss-lyckliga-de-är-de-charmiga-trädgårdsmästare-som-gör-våra-själar-blomma
Vara tacksamma för dina prövningar. Om du testas, du är fulländad. Vilket innebär att du har en gudomligt syfte och anledning att glädjas!
vara-tacksamma-för-dina-prövningar-om-testas-är-fulländad-vilket-innebär-att-har-gudomligt-syfte-och-anledning-att-glädjas
Ingen är perfekt, inte vara så hård mot dig själv, acceptera vem du är, och vara tacksamma för detta liv som har givits till dig.
ingen-är-perfekt-inte-vara-så-hård-dig-själv-acceptera-vem-är-och-vara-tacksamma-för-detta-liv-som-har-givits-till-dig