Att vara arg när saker inte fungerar på det sätt du vill ha dem, är att ifrågasätta Guds vilja. Acceptans är den enda vägen till fred.


att-vara-arg-när-saker-inte-fungerar-på-det-sätt-vill-ha-dem-är-att-ifrågasätta-guds-vilja-acceptans-är-den-enda-vägen-till-fred
yasmin mogahedattvaraargnärsakerintefungerardetsättvillhademärattifrågasättagudsviljaacceptansdenendavägentillfredatt varavara argarg närnär sakersaker inteinte fungerarfungerar påpå detdet sättsätt dudu villvill haha demär attatt ifrågasättaifrågasätta gudsguds viljaacceptans ärär denden endaenda vägenvägen tilltill fredatt vara argvara arg närarg när sakernär saker intesaker inte fungerarinte fungerar påfungerar på detpå det sättdet sätt dusätt du villdu vill havill ha demär att ifrågasättaatt ifrågasätta gudsifrågasätta guds viljaacceptans är denär den endaden enda vägenenda vägen tillvägen till fredatt vara arg närvara arg när sakerarg när saker intenär saker inte fungerarsaker inte fungerar påinte fungerar på detfungerar på det sättpå det sätt dudet sätt du villsätt du vill hadu vill ha demär att ifrågasätta gudsatt ifrågasätta guds viljaacceptans är den endaär den enda vägenden enda vägen tillenda vägen till fredatt vara arg när sakervara arg när saker intearg när saker inte fungerarnär saker inte fungerar påsaker inte fungerar på detinte fungerar på det sättfungerar på det sätt dupå det sätt du villdet sätt du vill hasätt du vill ha demär att ifrågasätta guds viljaacceptans är den enda vägenär den enda vägen tillden enda vägen till fred

Livet är inte alltid det sätt vi vill att det ska vara. Vad saken är att vi lever med goda avsikter och ge glädje till dem vi möter på vägen.
livet-är-inte-alltid-det-sätt-vi-vill-att-det-ska-vara-vad-saken-är-att-vi-lever-med-goda-avsikter-och-ge-glädje-till-dem-vi-möter-på-vägen
Skuld kan snabbt förvandlas till sorg och självömkan. Den enda vägen ut är genom acceptans och förlåtelse.
skuld-kan-snabbt-förvandlas-till-sorg-och-självömkan-den-enda-vägen-ut-är-genom-acceptans-och-förlåtelse
När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.
när-kriget-kommer-två-saker-hända-vinster-gå-vägen-vägen-upp-och-alla-färskvaror-gå-vägen-vägen-ner-det-blir-marknad-för-dem
För tydlighetens fred, låt Guds vilja ske och inte alltid vår egen vilja. -Terry Mark
för-tydlighetens-fred-låt-guds-vilja-ske-och-inte-alltid-vår-egen-vilja
Om du måste vara galen, vare sig det inte för de saker i världen. Vara arg med Guds kärlek.
om-måste-vara-galen-vare-sig-det-inte-för-de-saker-i-världen-vara-arg-med-guds-kärlek
Det finns inget sätt att fred, fred är vägen. -AJ Muste
det-finns-inget-sätt-att-fred-fred-är-vägen