Att sträva efter framgång måste du först erkänna risken för fel.


att-sträva-efter-framgång-måste-först-erkänna-risken-för-fel
senora royattsträvaefterframgångmåstefrsterkännariskenfrfelatt strävasträva efterefter framgångframgång måstemåste dudu förstförst erkännaerkänna riskenrisken förför felatt sträva eftersträva efter framgångefter framgång måsteframgång måste dumåste du förstdu först erkännaförst erkänna riskenerkänna risken förrisken för felatt sträva efter framgångsträva efter framgång måsteefter framgång måste duframgång måste du förstmåste du först erkännadu först erkänna riskenförst erkänna risken förerkänna risken för felatt sträva efter framgång måstesträva efter framgång måste duefter framgång måste du förstframgång måste du först erkännamåste du först erkänna riskendu först erkänna risken förförst erkänna risken för fel

Sträva efter att vara först. Först att nicka, först att le, först att berömma, och först att förlåtaFör att växa och bli en bättre människa du måste erkänna dina fel och erkänna att det finns saker som du behöver arbeta med.I en tvist det ögonblick som vi känner ilska vi har redan upphört att sträva efter sanningen, och har börjat sträva efter ossMan måste sträva efter bra liv. Själv belåtenhet är den mest potenta arsenal för att hålla dig i fred och lycka.Ibland måste man svälja din stolthet och bara erkänna att du har fel. Det är inte kallas att ge efter, det kallas att växa upp.Vi måste hålla hoppet vid liv och sträva efter att göra bättre.