Att släppa det förflutna .. Ge de allra bästa i nuet och väntade mindre än redo för mer i framtiden... är det enda säkra sättet att leva bäst.


att-släppa-det-förflutna-ge-de-allra-bästa-i-nuet-och-väntade-mindre-än-redo-för-mer-i-framtiden-är-det-enda-säkra-sättet-att-leva
chris njengaattsläppadetfrflutnagedeallrabästanuetochväntademindreänredofrmerframtidenärendasäkrasättetattlevabästatt släppasläppa detdet förflutnaförflutnagege dede allraallra bästabästa ii nuetnuet ochoch väntadeväntade mindremindre änän redoredo förför mermer ii framtidenframtiden ärär detdet endaenda säkrasäkra sättetsättet attatt levaleva bästatt släppa detsläppa det förflutnadet förflutnage dege de allrade allra bästaallra bästa ibästa i nueti nuet ochnuet och väntadeoch väntade mindreväntade mindre änmindre än redoän redo förredo för merför mer imer i framtideni framtiden ärframtiden är detär det endadet enda säkraenda säkra sättetsäkra sättet attsättet att levaatt leva bästatt släppa det förflutnasläppa det förflutnage de allrage de allra bästade allra bästa iallra bästa i nuetbästa i nuet ochi nuet och väntadenuet och väntade mindreoch väntade mindre änväntade mindre än redomindre än redo förän redo för merredo för mer iför mer i framtidenmer i framtiden äri framtiden är detframtiden är det endaär det enda säkradet enda säkra sättetenda säkra sättet attsäkra sättet att levasättet att leva bästatt släppa det förflutnage de allra bästage de allra bästa ide allra bästa i nuetallra bästa i nuet ochbästa i nuet och väntadei nuet och väntade mindrenuet och väntade mindre änoch väntade mindre än redoväntade mindre än redo förmindre än redo för merän redo för mer iredo för mer i framtidenför mer i framtiden ärmer i framtiden är deti framtiden är det endaframtiden är det enda säkraär det enda säkra sättetdet enda säkra sättet attenda säkra sättet att levasäkra sättet att leva bäst

Du kan aldrig vara glad om du är instängd i det förflutna och rädda för framtiden leva i nuet är det enda sättet att vara lyckligVi fick ett liv, leva det som om det finns någon morgondag. Fan det förflutna vi leva i nuet vi går för framtiden.Det är svårt att leva i nuet, löjligt att leva i framtiden och omöjligt att leva i det förflutna. Ingenting är så långt bort som en minut sedan.Tidigare levde du i tiden och gjorde korta besök i nuet. Försök i stället att leva i nuet och göra korta besök i det förflutna och framtiden när det behövs för att hantera de praktiska aspekterna av ditt liv.Läka det förflutna leva i nuet dröm framtidenIbland finns det inga andra möjligheter; så förlåt det förflutna, minns nuet och förbereda sig för framtiden. Det är den enda liv är ni.